English-Hungarian dictionary » peg to hang on meaning in Hungarian

EnglishHungarian
peg to hang on [UK: peɡ tuː hæŋ ɒn]
[US: ˈpeɡ ˈtuː ˈhæŋ ɑːn]

jó alkalom (vmre)

jó ürügy (vmre)

jogcím (vmre)

a peg to hang on [UK: ə peɡ tuː hæŋ ɒn]
[US: ə ˈpeɡ ˈtuː ˈhæŋ ɑːn]

jó alkalom (vmre)

jó ürügy (vmre) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian