English-Hungarian dictionary »

partisan meaning in Hungarian

EnglishHungarian
partisan [partisans] noun
[UK: ˌpɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: ˈpɑːr.tə.zən]

partizán◼◼◼ főnév

partisan adjective
[UK: ˌpɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: ˈpɑːr.tə.zən]

pártos◼◼◻ melléknév

partisan [partisans] noun
[UK: ˌpɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: ˈpɑːr.tə.zən]

híve◼◻◻ főnév

alabárd◼◻◻ főnév

párttag◼◻◻ főnév

partisan [UK: ˌpɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: ˈpɑːr.tə.zən]

fanatikus híve (vmnek)

partisan [partisans] noun
[UK: ˌpɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: ˈpɑːr.tə.zən]

pártfél főnév

partisanship noun
[UK: ˌpɑː.tɪ.ˈzæn.ʃɪp]
[US: ˈpɑːr.tə.zən.ˌʃɪp]

pártosság◼◼◼ főnév

részrehajlás◼◼◻ főnév

párthűség◼◼◻ főnév

pártoskodás◼◼◻ főnév

bipartisan adjective
[UK: ˌbaɪ.pɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: baɪ.ˈpɑːr.tə.zən]

kétpárti◼◼◼ melléknév

mindkét párti melléknév

non-partisan adjective
[UK: nɒn ˌpɑː.tɪ.ˈzæn]
[US: ˈnɑːn ˈpɑːr.tə.zən]

elfogulatlan melléknév

párton kívüli melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian