English-Hungarian dictionary »

parametere meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
HungarianEnglish
paraméterek

parameters◼◼◼[UK: pə.ˈræ.mɪ.təz] [US: pə.ˈræ.mə.tərz]

paraméteres melléknév

parametric◼◼◼ adjective
[UK: ˌpe.rə.ˈme.trɪk] [US: ˌpe.rə.ˈme.trɪk]

paraméteres melléknév
menny

parametral adjective
[UK: pˈarəmˌetrəl] [US: pˈærəmˌetrəl]

paraméteres típusú (számtech) főnév

generic type noun
[UK: dʒɪ.ˈne.rɪk taɪp] [US: dʒə.ˈne.rɪk ˈtaɪp]

a paraméterek száma rossz

incorrect numbers of parameters[UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt ˈnʌm.bəz əv pə.ˈræ.mɪ.təz] [US: ˌɪnk.ə.ˈrekt ˈnʌm.br̩z əv pə.ˈræ.mə.tərz]

You can find it in:

EnglishHungarian