English-Hungarian dictionary » pappa meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
HungarianEnglish
pappá szentel

ordain verb
[UK: ɔː.ˈdeɪn] [US: ɔːr.ˈdeɪn]

ordain priest[UK: ɔː.ˈdeɪn priːst] [US: ɔːr.ˈdeɪn ˈpriːst]

order[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

pappá szentelés főnév

ordainment noun
[UK: ɔːˈdeɪnmənt ] [US: ɔrˈdeɪnmənt ]

ordination noun
[UK: ˌɔː.dɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌɔːr.də.ˈneɪʃ.n̩]

pappá szentelik

take holy orders[UK: teɪk ˈhəʊ.li ˈɔː.dəz] [US: ˈteɪk ˈhoʊ.li ˈɔːr.dərz]

take orders[UK: teɪk ˈɔː.dəz] [US: ˈteɪk ˈɔːr.dərz]

pappadácsi (szúnyog) (Phlebotomus papatasii) főnév

sand fly noun

pappal rendelkező melléknév

parsoned adjective
[UK: ˈpɑːsnd ] [US: ˈpɑrsənd ]

ismét pappá szentel ige

reordain verb
[UK: ˌriːɔːˈdeɪn ] [US: ˌriɔrˈdeɪn ]

szentel (pappá) ige

ordain◼◼◼ verb
[UK: ɔː.ˈdeɪn] [US: ɔːr.ˈdeɪn]

szerpappá szentel vkt

ordain somebody deacon[UK: ɔː.ˈdeɪn ˈsʌm.bə.di ˈdiːkən] [US: ɔːr.ˈdeɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdiːkən]

You can find it in:

EnglishHungarian