English-Hungarian dictionary »

overdone meaning in Hungarian

EnglishHungarian
overdone adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈdʌn]
[US: ˌoʊv.ə.ˈdʌn]

túlzásba vitt◼◼◼ melléknév

túlzott◼◼◻ melléknév

eltúlzott◼◼◻ melléknév

túlsütött◼◼◻ melléknév

túlfőtt◼◻◻ melléknév

agyonhajszolt◼◻◻ melléknév

agyoncsigázott melléknév

agyonsütött melléknév

be overdone with something [UK: bi ˌəʊv.ə.ˈdʌn wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˌoʊv.ə.ˈdʌn wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

elege van (vmiből)

torkig van (vmivel)

get overdone verb
[UK: ˈɡet ˌəʊv.ə.ˈdʌn]
[US: ˈɡet ˌoʊv.ə.ˈdʌn]

összesül ige

You can find it in:

EnglishHungarian