English-Hungarian dictionary »

optic nerve head meaning in Hungarian

EnglishHungarian
optic nerve head noun
[UK: ˈɒp.tɪk nɜːv hed]
[US: ˈɑːp.tɪk ˈnɝːv ˈhed]

látóidegfő (discus nervi optici) főnév

micropapilla (abnormally small optic nerve head) [UK: mˌaɪkrəʊpapˈɪlə]
[US: mˌaɪkroʊpæpˈɪlə]

abnormálisan kicsi látóidegfő (micropapilla)

You can find it in:

EnglishHungarian