English-Hungarian dictionary »

olla meaning in Hungarian

EnglishHungarian
olla noun
[UK: ˈɒlə]
[US: ˈɑːlə]

agyagkorsó főnév

vegyes felvágott főnév
átv

Ollari noun
[UK: ɒlˈɑːri]
[US: ɑːlˈɑːrri]

ollari főnév

against the collar adjective
[UK: ə.ˈɡenst ðə ˈkɒ.lə(r)]
[US: ə.ˈɡenst ðə ˈkɑː.lər]

fárasztó melléknév

kimerítő melléknév

megerőltető melléknév

strapás melléknév

Arolla pine [UK: ˈarəʊlə pˈaɪn]
[US: ˈæroʊlə pˈaɪn]

havasi cirbolyafenyő (Pinus cembra)

attached collar [UK: ə.ˈtætʃt ˈkɒ.lə(r)]
[US: ə.ˈtætʃt ˈkɑː.lər]

rádolgozott gallér

rávarrt gallér

Australian dollar [Australian dollars] noun
[UK: ɒ.ˈstreɪ.liən ˈdɒ.lə(r)]
[US: ɒ.ˈstreɪ.ljən ˈdɑː.lər]

ausztrál dollár◼◼◼ főnév

axle-tree collar [UK: ˈæk.sl̩ triː ˈkɒ.lə(r)]
[US: ˈæk.sl̩ ˈtriː ˈkɑː.lər]

kerék tengelynyak

kocsikerék tengelynyak

tengelyváll főnév

ayatollah noun
[UK: ˌaɪəˈto.lə]
[US: ˌaɪəˈto.lə]

ajatollah◼◼◼ főnév

be one hundred dollars to the bad [UK: bi wʌn ˈhʌn.drəd ˈdɒ.ləz tuː ðə bæd]
[US: bi wʌn ˈhʌn.drəd ˈdɑː.lərz ˈtuː ðə ˈbæd]

száz dollárral tartozik a folyószámláján

be out of the collar [UK: bi ˈaʊt əv ðə ˈkɒ.lə(r)]
[US: bi ˈaʊt əv ðə ˈkɑː.lər]

állástalan melléknév

munkanélküli főnév

blue-collar adjective

fizikai dolgozó melléknév

blue-collar worker [UK: bluː ˈkɒ.lə(r) ˈwɜːk.ə(r)]
[US: ˈbluː ˈkɑː.lər ˈwɝː.kər]

fizikai munkás

bollard [bollards] noun
[UK: ˈbɒ.ləd]
[US: ˈbɑː.lərd]

korlát◼◼◼ főnév

kikötőbak◼◼◼ főnév

cölöp◼◼◻ főnév

hajócövek◼◻◻ főnév

hajó cövek főnév

jelzőoszlop főnév

break a dollar [UK: breɪk ə ˈdɒ.lə(r)]
[US: ˈbreɪk ə ˈdɑː.lər]

felvált egy dollárt

brown holland [UK: braʊn ˈhɒ.lənd]
[US: ˈbraʊn ˈhɑː.lənd]

fehérítetlen lenvászon

Byron collar [UK: ˈbaɪ.rən ˈkɒ.lə(r)]
[US: ˈbaɪ.rən ˈkɑː.lər]

apacsgallér főnév

kihajtott gallér

kihajtott inggallér

Petőfi gallér

canadian dollar [UK: kə.ˈneɪ.dɪən ˈdɒ.lə(r)]
[US: kə.ˈneɪ.diən ˈdɑː.lər]

kanadai dollár◼◼◼

choker (collar, dog collar, neckband) [chokers] noun
[UK: ˈtʃəʊkə(r)]
[US: ˈtʃoʊkər]

szűk nyaklánc◼◼◼ főnév

Chrysocolla noun
[UK: krˈɪsəkˌɒlə]
[US: krˈɪsəkˌɑːlə]

Krizokolla (ásv) főnév

cockatiel (Nymphicus hollandicus) [cockatiels] noun

nimfapapagáj (Nymphicus hollandicus)◼◼◼ főnév

cold collation [UK: kəʊld kə.ˈleɪʃ.n̩]
[US: koʊld kə.ˈleɪʃ.n̩]

felvágott (étel)◼◼◼ melléknév

hidegvacsora főnév

colla parte

zene a főszólammal

collaborate [collaborated, collaborated, collaborating, collaborates] verb
[UK: kə.ˈlæ.bə.reɪt]
[US: kə.ˈlæ.bə.ˌret]

együttműködik◼◼◼ ige

12

You can find it in:

EnglishHungarian