English-Hungarian dictionary »

noch meaning in Hungarian

EnglishHungarian
binochle noun
[UK: bɪnˈɒtʃəl]
[US: bɪnˈɑːtʃəl]

römikártya főnév

Clinochalcomenite noun
[UK: klˈɪnətʃˌalkəmˌenaɪt]
[US: klˈɪnətʃˌælkəmˌenaɪt]

Klinokalkomenit (ásv) főnév

Clinochlore noun
[UK: klˈɪnəklˌɔːrə]
[US: klˈɪnəklˌoːrə]

Klinoklor (ásv) főnév

Clinochrysotile noun
[UK: klˈɪnəkrˌɪsətˌaɪl]
[US: klˈɪnəkrˌɪsətˌaɪl]

Klinokrizotil (ásv) főnév

Cyanochroite noun
[UK: sˈaɪənˌɒkrɔɪt]
[US: sˈaɪənˌɑːkrɔɪt]

Cianokroit (ásv) főnév

Enoch noun
[UK: ˈiː.nɒk]
[US: ˈiː.nək]

Énok◼◼◼ főnév

Manganochromite noun
[UK: mˈaŋɡənˌɒkrəʊmˌaɪt]
[US: mˈæŋɡənˌɑːkroʊmˌaɪt]

Manganokromit (ásv) főnév

monochord [monochords] noun
[UK: mˈɒnəʊkˌɔːd]
[US: mˈɑːnoʊkˌɔːrd]

egyhúros hangszer főnév

monochrom [UK: mˈɒnəʊkrˌəʊm]
[US: mˈɑːnoʊkrˌoʊm]

egyszínű◼◼◼ melléknév

egyszínű festmény

monochromacity noun
[UK: mˌɒnəʊkrəʊmˈasɪti]
[US: mˌɑːnoʊkroʊmˈæsɪɾi]

egyszínűség főnév

monochromat [monochromats] noun
[UK: mˈɒnəʊkrˌəʊmat]
[US: mˈɑːnoʊkrˌoʊmæt]

monokromát főnév

monochromatic adjective
[UK: ˈmɒ.nə.krəʊm]
[US: ˈmɒ.nəkroʊm]

egyszínű◼◼◼ melléknév

monokróm◼◼◻ melléknév

monokromatikus◼◼◻ melléknév

monokrómás melléknév

monochromatical adjective
[UK: mˌɒnəʊkrəʊmˈatɪkəl]
[US: mˌɑːnoʊkroʊmˈæɾɪkəl]

monokromatikus melléknév

monochromator [monochromators] noun
[UK: mˈɒnəʊkrˌəʊmeɪtə]
[US: mˈɑːnoʊkrˌoʊmeɪɾɚ]

monokromátor főnév

monochrome adjective
[UK: ˈmɒ.nə.krəʊm]
[US: ˈmɒ.nəkroʊm]

egyszínű◼◼◼ melléknév

egyszínű festmény melléknév

egyszínű nyomás melléknév

monochromic adjective
[UK: mˌɒnəʊkrˈəʊmɪk]
[US: mˌɑːnoʊkrˈoʊmɪk]

egyszínű melléknév

monochromous adjective
[UK: mˈɒnəʊkrəməs]
[US: mˈɑːnoʊkrəməs]

egyszínű melléknév

monochronic adjective
[UK: mˌɒnəʊkrˈɒnɪk]
[US: mˌɑːnoʊkrˈɑːnɪk]

egyidejű melléknév

egykorú melléknév

panocha [UK: pˈanɒtʃə]
[US: pˈænɑːtʃə]

diós cukorsüteményUS

pinochle noun
[UK: ˈpiː.nɒkl]
[US: ˈpiː.ˌnɑːkəl]

römikártya főnév

You can find it in:

EnglishHungarian