English-Hungarian dictionary » no matter where meaning in Hungarian

EnglishHungarian
no matter where pronoun adverb

akárhol névmás határozószó

akárhova névmás határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian