English-Hungarian dictionary » nautical meaning in Hungarian

EnglishHungarian
nautical [UK: ˈnɔː.tɪk.l̩]
[US: ˈnɒ.tək.l̩]

tengeri◼◼◼ melléknév

hajózási◼◼◻ melléknév

tengerészeti◼◼◻ melléknév

tengerhajózási melléknév

tengerjáró…

nautical mile [UK: ˈnɔː.tɪk.l̩ maɪl]
[US: ˈnɒ.tək.l̩ ˈmaɪl]

tengeri mérföld◼◼◼ főnév

1852,9 mUS

1853,2 mGB

nautical tables [UK: ˈnɔː.tɪk.l̩ ˈteɪb.l̩z]
[US: ˈnɒ.tək.l̩ ˈteɪb.l̩z]

hajózási táblázatok

aeronautical adjective
[UK: ˌeə.rəʊ.ˈnɔː.tɪk.l̩]
[US: ˌeəro.ʊ.ˈnɔː.tɪk.l̩]

légi◼◼◼ melléknév

repülési◼◼◻ melléknév

légügyi◼◼◻ melléknév

repüléstani◼◼◻ melléknév

légi… melléknév

repülésügyi melléknév

repülő… melléknév

aeronautical engineering noun

repülőgéptan főnév

astronautical adjective
[UK: ˌæ.strə.ˈnɔː.tɪk.l̩]
[US: ˌæ.strə.ˈnɑː.tɪk.l̩]

űrhajózási◼◼◼ melléknév

űrhajózással kapcsolatos melléknév

astronautical craft noun
[UK: ˌæ.strə.ˈnɔː.tɪk.l̩ krɑːft]
[US: ˌæ.strə.ˈnɑː.tɪk.l̩ ˈkræft]

űrhajó főnév

You can find it in:

EnglishHungarian