English-Hungarian dictionary »

narco meaning in Hungarian

EnglishHungarian
narco noun

narkó◼◼◼ főnév

kábítószer◼◻◻ főnév

narkotikum főnév

narcohypnosis [narcohypnoses] noun
[UK: nˌɑːkəʊɪpnˈəʊsɪs]
[US: nˌɑːrkoʊɪpnˈoʊsɪs]

mélyhipnózis (narcohypnosis) főnév

narcolepsy [narcolepsies] noun
[UK: ˈnɑːk.ə.ˌlep.si]
[US: ˈnɑːrk.ə.ˌlep.si]

narkolepszia (narcolepsia)◼◼◼ főnév

rohamszerű kóros álmosság (narcolepsia) főnév

narcoma noun
[UK: nɑːkˈəʊmə]
[US: nɑːrkˈoʊmə]

kábítószer okozta kábulat (narcoma, stupor) főnév

stupor (narcoma, stupor) főnév

narcomania noun
[UK: nˌɑːkəmˈeɪniə]
[US: nˌɑːrkəmˈeɪniə]

kábítószer mánia (narcomania) főnév

narcomaniac [narcomaniacs] noun
[UK: nˌɑːkəmˈeɪnɪˌak]
[US: nˌɑːrkəmˈeɪnɪˌæk]

kábítószer mániás (narcomaniacus) főnév

narcosis [narcoses] noun
[UK: nɑːˈk.əʊ.sɪs]
[US: nɑːrˈko.ʊ.sɪs]

narkózis (narcosis)◼◼◼ főnév

kábultság (narcosis)◼◻◻ főnév

altatás (narcosis) főnév

narcotic [narcotics] noun
[UK: nɑːˈk.ɒ.tɪk]
[US: narˈkɑː.tɪk]

kábítószer (narcoticum)◼◼◼ főnév

narkotikum (narcoticum)◼◼◼ főnév

narkós◼◼◻ főnév

altatószer (narcoticum)◼◻◻ főnév

narcotic [UK: nɑːˈk.ɒ.tɪk]
[US: narˈkɑː.tɪk]

altató (narcoticum)◼◻◻ főnév melléknév

bódító (narcoticus)◼◻◻ melléknév

érzéstelenítő◼◻◻ melléknév

kábítószer rabja

narkomániás melléknév

narcotic agent [UK: nɑːˈk.ɒ.tɪk ˈeɪ.dʒənt]
[US: narˈkɑː.tɪk ˈeɪ.dʒənt]

érzéstelenítő szer (narcoticum)

narcotic drug noun
[UK: nɑːˈk.ɒ.tɪk ˈdrʌɡ]
[US: narˈkɑː.tɪk ˈdrʌɡ]

kábítószer (narcoticum)◼◼◼ főnév

narcotics noun
[UK: nɑːˈk.ɒ.tɪks]
[US: narˈkɑː.tɪks]

kábítószerek◼◼◼ főnév

fájdalomcsillapító◼◼◻ főnév

érzéstelenítő◼◻◻ főnév

altatószer főnév

narcotine noun
[UK: nˈɑːkətˌiːn]
[US: nˈɑːrkətˌiːn]

narkotin főnév
orv vegyt

ópiumalkaloida főnév

narcotism noun
[UK: ˈnɑːk.ə.tɪzm]
[US: ˈnɑːrk.ə.ˌtɪ.zəm]

bódítás◼◼◼ főnév

bódító hatás főnév

elaltatás (narcosis) főnév

elbódítás (narcosis) főnév

narcotization noun
[UK: ˌnɑːk.ə.taɪ.ˈzeɪ.ʃən]
[US: ˌnɑːk.ə.taɪ.ˈzeɪ.ʃən]

bódítás (narcosis) főnév

érzéstelenítés (narcosis) főnév

kábítás (narcosis) főnév

narkotizálás (narcosis) főnév

narcotize [narcotized, narcotized, narcotizing, narcotizes] verb
[UK: ˈnɑːk.ə.taɪz]
[US: ˈnɑːrk.ə.ˌtaɪz]

kábít◼◼◼ ige

bódít ige

12

You can find it in:

EnglishHungarian