English-Hungarian dictionary »

mumu meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
HungarianEnglish
mumus

bogeyman [bogeymen]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈbəʊ.ɡɪ.mæn ˈbəʊ.ɡɪ.men] [US: ˈboʊ.ɡɪ.mæn ˈboʊ.ɡɪ.men]

boogeyman [boogeymen]◼◼◼ irregular noun
[UK: bˈuːɡɪmən bˈuːɡɪmˌen] [US: bˈuːɡɪmən bˈuːɡɪmˌen]

bogey [bogeys]◼◼◼ noun
[UK: ˈbəʊ.ɡi] [US: ˈboʊ.ɡi]

boogey◼◼◻ noun
[UK: bˈuːɡi] [US: bˈʊɡi]

boogey man [boogey men]◼◼◻ irregular noun
[UK: bˈuːɡi mˈan bˈuːɡi mˈen] [US: bˈʊɡi mˈæn bˈʊɡi mˈen]

boggart◼◼◻ noun

boogie man [boogie men]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈbuː.ɡi mæn ˈbuː.ɡi men] [US: ˈbuː.ɡi ˈmæn ˈbuː.ɡi ˈmen]

bugaboo◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌ.ɡə.buː] [US: ˈbʌ.ɡə.ˌbuː]

cow [cows]◼◻◻ noun
[UK: kaʊ] [US: ˈkaʊ]

bugbear◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌɡ.beə(r)] [US: ˈbʌɡ.beər]

hobgoblin [hobgoblins]◼◻◻ noun
[UK: ˌhɒb.ˈɡɒ.blɪn] [US: ˈhɒb.ˌɡɒ.blən]

bogy [bogies] noun
[UK: ˈbəʊ.ɡi] [US: ˈboʊ.ɡi]

black bogy noun
[UK: blæk ˈbəʊ.ɡi] [US: ˈblæk ˈboʊ.ɡi]

bloody-bones noun
[UK: ˈblʌ.di bəʊnz] [US: ˈblʌ.di ˈboʊnz]

boggle [boggled, boggled, boggling, boggles] verb
[UK: ˈbɒɡ.l̩] [US: ˈbɑːɡ.l̩]

bogy man [bogy men] irregular noun
[UK: ˈbəʊ.ɡi mæn ˈbəʊ.ɡi men] [US: ˈboʊ.ɡi ˈmæn ˈboʊ.ɡi ˈmen]

golliwog◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɒ.lɪ.wɒɡ] [US: ˈɡɒ.lɪ.wɒɡ]

mumbo jumbo noun
[UK: ˈməm.bəʊ ˈdʒʌm.bəʊ] [US: ˈməmbo.ʊ ˈdʒʌmbo.ʊ]

poker [pokers] noun
[UK: ˈpəʊkə(r)] [US: ˈpoʊkə(r)]

mumus mogorva ember főnév

boojum [boojums] noun
[UK: bˈuːdʒəm] [US: bˈuːdʒəm]

kétmaximumú melléknév
növ menny

binodal adjective
[UK: baɪnˈɒdəl] [US: baɪnˈɑːdəl]

You can find it in:

EnglishHungarian