English-Hungarian dictionary »

lay the facts before (somebody) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
lay the facts before (somebody) [UK: leɪ ðə fækts bɪ.ˈfɔː(r) ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈleɪ ðə ˈfækts bɪ.ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elébe tárja a helyzetet (valakinek)

elébe tárja a tényállást (valakinek)