English-Hungarian dictionary »

krutá meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for kru
Search instead for krutá
HungarianEnglish
krumpli főnév
slavu

tater◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪtə ] [US: ˈteɪtər ]

krumpli főnév

spuds◼◼◼ noun
[UK: spʌdz] [US: ˈspədz]

spud [spuds]◼◼◻ noun
[UK: spʌd] [US: ˈspəd]

Irish potato◼◻◻ noun
[UK: ˈaɪ.rɪʃ pə.ˈteɪ.təʊ] [US: ˈaɪ.ˌrɪʃ pə.ˈteɪˌto.ʊ]

tube [tubes]◼◻◻ noun
[UK: tjuːb] [US: ˈtuːb]

tuber [tubers]◼◻◻ noun
[UK: ˈtjuː.bə(r)] [US: ˈtjuː.bər]

murphy noun
[UK: ˈmɜː.fi] [US: ˈmɝː.fi]

krumpli főnév
biz

tattie noun
[UK: tˈati] [US: tˈæɾi]

tatie noun
[UK: tˈeɪti] [US: tˈeɪɾi]

krumpli főnév
táj

praties noun
[UK: ˈpreɪ.tɪz] [US: ˈpreɪ.tɪz]

krumpli (Solanum tuberosum) főnév

potato [potatoes]◼◼◼ irregular noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ]

white potato noun
[UK: waɪt pə.ˈteɪ.təʊ] [US: ˈwaɪt pə.ˈteɪˌto.ʊ]

krumpli (átv) főnév

turnip-watch noun
[UK: ˈtɜː.nɪp wɒtʃ] [US: ˈtɝː.nəp ˈwɑːtʃ]

krumplibogár főnév

colorado beetle◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒ.lə.ˈrɑː.dəʊ ˈbiːt.l̩] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑːdo.ʊ ˈbiːt.l̩]

krumplibogár (Leptinotarsa decemlineata) főnév

Colorado beetle◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒ.lə.ˈrɑː.dəʊ ˈbiːt.l̩] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑːdo.ʊ ˈbiːt.l̩]

Colorado potato beetle [Colorado potato beetles] noun
[UK: ˌkɒ.lə.ˈrɑː.dəʊ pə.ˈteɪ.təʊ ˈbiːt.l̩] [US: ˌkɑː.lə.ˈrɑːdo.ʊ pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈbiːt.l̩]

potato-beetle noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ ˈbiːt.l̩] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈbiːt.l̩]

krumpliból párolt skandináv alkoholfajta főnév

aquavit noun

krumplicukor főnév

potato-sugar noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ ˈʃʊ.ɡə(r)] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈʃʊ.ɡər]

krumplihámozó főnév

potato peeler◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ ˈpiː.lə(r)] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈpiː.lər]

krumplik főnév

potatoes◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊz] [US: pə.ˈteɪtoʊz]

krumplileves főnév

potato soup◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ suːp] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈsuːp]

krumplinyomó főnév

ricer◼◼◼ noun
[UK: ˈraɪsə ] [US: ˈraɪsər ]

potato-masher◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ ˈmæ.ʃə(r)] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈmæ.ʃər]

krumpliorr főnév

bulbous nose◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌl.bəs nəʊz] [US: ˈbʌl.bəs noʊz]

krumpliorrú melléknév

bottle-nosed adjective
[UK: ˈbɒt.l̩ nəʊzd] [US: ˈbɑːt.l̩ noʊzd]

krumplipüré főnév

mash◼◼◼ noun
[UK: mæʃ] [US: ˈmæʃ]

mashed potatoes◼◼◼ noun
[UK: mæʃt pə.ˈteɪ.təʊz] [US: ˈmæʃt pə.ˈteɪtoʊz]

krumplisaláta főnév

potato salad◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ ˈsæ.ləd] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈsæ.ləd]

krumpliszirom főnév

potato chips◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ tʃɪps] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈtʃɪps]

krumplit hámoz

pare potatoes[UK: peə(r) pə.ˈteɪ.təʊz] [US: ˈper pə.ˈteɪtoʊz]

krumplit szed

lift potatoes[UK: lɪft pə.ˈteɪ.təʊz] [US: ˈlɪft pə.ˈteɪtoʊz]

krumpliültetés főnév

potato-set noun
[UK: pə.ˈteɪ.təʊ set] [US: pə.ˈteɪˌto.ʊ ˈset]

krupié (kaszinói alkalmazott) főnév

croupier [croupiers]◼◼◼ noun
[UK: ˈkruː.pɪeɪ] [US: ˈkruː.pɪeɪ]

Krupkait (ásv) főnév

Krupkaite noun
[UK: krˈʌpkeɪt] [US: krˈʌpkeɪt]

krupon főnév

bend [bends] noun
[UK: bend] [US: ˈbend]

crop [crops] noun
[UK: krɒp] [US: ˈkrɑːp]

kruponbőr főnév

bend [bends] noun
[UK: bend] [US: ˈbend]

butt [butts] noun
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

Krupp főnév

Krupp◼◼◼ noun
[UK: ˈkrəp] [US: ˈkrəp]

12

You can find it in:

EnglishHungarian