English-Hungarian dictionary » kesme meaning in Hungarian

Similar results:
English: kermes, kismet, kedge, kemp, kerne
EnglishHungarian
brakesman, brakesmen [UK: ˈbreɪk.smən]
[US: ˈbreɪk.smən]

vasúti fékező

government spokesman, government spokesmen noun
[UK: ˈɡʌ.vən.mənt ˈspəʊk.smən ˈɡʌ.vən.mənt ˈspəʊk.smən]
[US: ˈɡʌ.vər.mənt ˈspoʊk.smən ˈɡʌ.vər.mənt ˈspoʊk.smən]

kormányszóvivő főnév

spokesman, spokesmen noun
[UK: ˈspəʊk.smən ˈspəʊk.smən]
[US: ˈspoʊk.smən ˈspoʊk.smən]

szószóló főnév

szóvivő főnév

You can find it in:

EnglishHungarian