English-Hungarian dictionary »

it will not be long before you know meaning in Hungarian

EnglishHungarian
it will not be long before you know [UK: ɪt wɪl nɒt bi ˈlɒŋ bɪ.ˈfɔː(r) juː nəʊ]
[US: ˈɪt wɪl ˈnɑːt bi ˈlɔːŋ bɪ.ˈfɔːr ˈjuː ˈnoʊ]

nemsokára megtudja

nemsokára megtudják

nemsokára megtudjátok

nemsokára megtudod

You can find it in:

EnglishHungarian