English-Hungarian dictionary »

in process meaning in Hungarian

EnglishHungarian
in process [UK: ɪn ˈprəʊ.ses]
[US: ɪn ˈproʊ.ses]

kivitelezés alatt álló

be in process of completion [UK: bi ɪn ˈprəʊ.ses əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]
[US: bi ɪn ˈproʊ.ses əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]

utolsó simításokat végzik (vmin)

investment in process [UK: ɪn.ˈvest.mənt ɪn ˈprəʊ.ses]
[US: ˌɪn.ˈvest.mənt ɪn ˈproʊ.ses]

folyamatban levő beruházás

You can find it in:

EnglishHungarian