English-Hungarian dictionary »

go in for (something) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
go in for (something) verb
[UK: ɡəʊ ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɡoʊ ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

érdeklődik (valami) iránt◼◼◼ige

go in for (something) [UK: ɡəʊ ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɡoʊ ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

valamilyen pályára lép

valamilyen pályára megy