English-Hungarian dictionary »

ginger meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ginger [gingered, gingered, gingering, gingers] verb
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r)]
[US: ˈdʒɪn.dʒər]

doppingol ige

felpezsdít ige

ginger [UK: ˈdʒɪn.dʒə(r)]
[US: ˈdʒɪn.dʒər]

gyömbér (Zingiber officinale)◼◼◼ főnév

vöröshajú◼◻◻ melléknév

vörösesszőke◼◻◻ melléknév

vörösessárga melléknév

élénkség főnév

lendület főnév

ginger ale noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) eɪl]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈeɪl]

gyömbérsör◼◼◼ főnév

ginger beer noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) bɪə(r)]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈbɪr]

gyömbérsör◼◼◼ főnév

ginger oil noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) ɔɪl]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˌɔɪl]

gyömbérolaj (Aetheroleum zingiberis) főnév

ginger somebody up [UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) ˈsʌm.bə.di ʌp]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

felélénkít vkt

felvillanyoz vkt

ginger up verb
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) ʌp]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ʌp]

doppingol ige

ginger-ale noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) eɪl]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈeɪl]

gyömbérsör főnév

ginger-beer noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) bɪə(r)]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈbɪr]

gyömbérsör◼◼◼ főnév

ginger-haired adjective
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) heə(r)d]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈherd]

vörös hajú melléknév

vöröshajú melléknév

ginger-head [UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) hed]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈhed]

vörös hajú ember

ginger-nut [UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) nʌt]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈnət]

gyömbéres sütemény

ginger-pop noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) pɒp]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈpɑːp]

gyömbérsör főnév

ginger-race noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) reɪs]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈreɪs]

gyömbérgyökér főnév

ginger-snap noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) snæp]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈsnæp]

gyömbéres sütemény főnév

ginger-wine noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) waɪn]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈwaɪn]

gyömbérbor főnév

gingerade noun
[UK: dʒˈɪndʒərˌeɪd]
[US: dʒˈɪndʒɚrˌeɪd]

gyömbérsör főnév

gingerbread noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə.bred]
[US: ˈdʒɪn.dʒər.ˌbred]

mézeskalács◼◼◼ főnév

gyömbérkenyér◼◻◻ főnév

csiricsáré◼◻◻ főnév

gingerbread baker adjective
[UK: ˈdʒɪn.dʒə.bred ˈbeɪkə(r)]
[US: ˈdʒɪn.dʒər.ˌbred ˈbeɪkər]

mézeskalácsos melléknév

gingerbread man noun

mézeskalácsfigura főnév

gingerish adjective
[UK: ˈʤɪnʤərɪʃ ]
[US: ˈʤɪnʤərɪʃ ]

vörösesszőke◼◼◼ melléknév

vörösessárga melléknév

gingerly adverb
[UK: ˈdʒɪn.dʒə.li]
[US: ˈdʒɪn.dʒər.li]

óvatosan◼◼◼ határozószó

finoman◼◼◻ határozószó

csínján◼◻◻ határozószó

gingery adjective
[UK: ˈdʒɪn.dʒə.ri]
[US: ˈdʒɪn.dʒə.ri]

gyömbér ízű◼◼◼ melléknév

borsos melléknév

hirtelen haragú melléknév

ingerlékeny melléknév

sárgásvörös melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian