English-Hungarian dictionary »

filip meaning in Hungarian

EnglishHungarian
filipendula noun
[UK: fɪlˈaɪpəndjˌʊlə]
[US: fˈɪlaɪpəndʒˌuːlə]

gyöngyvessző (Spiraka filipendula) főnév

Filipina [UK: fˈɪlɪpˌɪnə]
[US: fˈɪlɪpˌɪnə]

Fülöp-szigeti nő

filipina [UK: fˈɪlɪpˌɪnə]
[US: fˈɪlɪpˌɪnə]

Fülöp-szigeteki nő

Filipino [Filipinos] noun
[UK: ˌfɪ.lɪ.ˈpiː.nəʊ]
[US: ˌfɪ.lə.ˈpiːno.ʊ]

filippínó◼◼◼ főnév

Fülöp-szigeti főnév

Fülöp-szigeti férfi főnév

filipino [UK: ˌfɪ.lɪ.ˈpiː.nəʊ]
[US: ˌfɪ.lə.ˈpiːno.ʊ]

Fülöp-szigeteki◼◼◼ főnév határozószó

Fülöp-szigeteki férfi

Filipstadite noun
[UK: fˈɪlɪpstˌadaɪt]
[US: fˈɪlɪpstˌædaɪt]

Filipstadit (ásv) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian