English-Hungarian dictionary »

feder meaning in Hungarian

EnglishHungarian
federacy noun
[UK: fˈedərəsi]
[US: fˈedɚrəsi]

szövetség főnév

Federal [UK: ˈfe.də.rəl]
[US: ˈfe.də.rəl]

Szövetségi◼◼◼ melléknév

az amerikai polgárháború során az uniós hadsereg tagja főnév

federal [UK: ˈfe.də.rəl]
[US: ˈfe.də.rəl]

szövetségi◼◼◼ melléknév

központi◼◼◻ melléknév

föderalista◼◻◻ főnév

szövetséges◼◻◻ melléknév

államközi◼◻◻ melléknév

államszövetségi melléknév

államszövetséget érintő melléknév

egyezményes melléknév

észak-párti melléknév

megegyezéses melléknév

Federal Bureau of Investigation (FBI) noun
[UK: ˈfe.də.rəl ˈbjʊə.rəʊ əv ɪn.ˌve.stɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: ˈfe.də.rəl ˈbjʊro.ʊ əv ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩]

szövetségi bűnügyi nyomozóhivatal◼◼◼ főnév

federal city noun
[UK: ˈfe.də.rəl ˈsɪ.ti]
[US: ˈfe.də.rəl ˈsɪ.ti]

Washington főnév

federal council noun

szövetségtanács főnév

Federal Democratic Republic of Ethiopia [UK: ˈfe.də.rəl ˌde.mə.ˈkræ.tɪk rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˌiː.θɪ.ˈəʊ.pɪə]
[US: ˈfe.də.rəl ˌde.mə.ˈkræ.tɪk ri.ˈpʌ.blək əv ˌiː.θɪˈo.ʊ.pɪə]

Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság

Federal Democratic Republic of Nepal [UK: ˈfe.də.rəl ˌde.mə.ˈkræ.tɪk rɪ.ˈpʌ.blɪk əv nɪ.ˈpɔːl]
[US: ˈfe.də.rəl ˌde.mə.ˈkræ.tɪk ri.ˈpʌ.blək əv nə.ˈpɒl]

Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaság

Federal Emergency Management Agency (fema) noun
[UK: ˈfe.də.rəl ɪ.ˈmɜː.dʒən.si ˈmæ.nɪdʒ.mənt ˈeɪ.dʒən.si]
[US: ˈfe.də.rəl ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˈmæ.nədʒ.mənt ˈeɪ.dʒən.si]

Szövetségi Katasztrófavédelmi Hivatal főnév

federal funds market [UK: ˈfe.də.rəl fʌndz ˈmɑːkɪt]
[US: ˈfe.də.rəl ˈfəndz ˈmɑːrkət]

bankpénz főnév

napi pénz

federal government budget [UK: ˈfe.də.rəl ˈɡʌ.vən.mənt ˈbʌ.dʒət]
[US: ˈfe.də.rəl ˈɡʌ.vər.mənt ˈbʌ.dʒət]

szövetségi államháztartás

federal highway [UK: ˈfe.də.rəl ˈhaɪ.weɪ]
[US: ˈfe.də.rəl ˈhaɪ.ˌwe]

állami közút

Federal Navy (inofficial for: German Navy) [UK: ˈfe.də.rəl ˈneɪ.vi]
[US: ˈfe.də.rəl ˈneɪ.vi]

szövetségi tengerészet

Federal Public Deffender

privát ügyvéd (minden tagállamra érvényes jogosítással)

Federal Republic of Germany noun
[UK: ˈfe.də.rəl rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˈdʒɜː.mə.ni]
[US: ˈfe.də.rəl ri.ˈpʌ.blək əv ˈdʒɝː.mə.ni]

Német Szövetségi Köztársaság◼◼◼ főnév

federal reserve system [UK: ˈfe.də.rəl rɪ.ˈzɜːv ˈsɪ.stəm]
[US: ˈfe.də.rəl rə.ˈzɝːv ˈsɪ.stəm]

egyesült államok nemzeti bankrendszere

federal state noun
[UK: ˈfe.də.rəl steɪt]
[US: ˈfe.də.rəl ˈsteɪt]

szövetségi állam◼◼◼ főnév

federalism noun
[UK: ˈfe.də.rə.lɪ.zəm]
[US: ˈfe.də.rə.ˌlɪ.zəm]

föderalizmus◼◼◼ főnév

szövetségi államrendszer főnév

federalist [federalists] noun
[UK: ˈfe.də.rə.lɪst]
[US: ˈfe.də.rə.ləst]

föderalista◼◼◼ főnév

federalization noun
[UK: fˌedərəlaɪzˈeɪʃən]
[US: fˌedɚrəlᵻzˈeɪʃən]

államszövetség főnév

konföderáció főnév

federalize [federalized, federalized, federalizing, federalizes] verb
[UK: ˈfe.də.rə.ˌlaɪz]
[US: ˈfe.də.rə.ˌlaɪz]

föderációba egyesít ige

federate [federated, federated, federating, federates] verb
[UK: ˈfe.də.reɪt]
[US: ˈfe.də.ˌret]

szövetséges◼◼◼ ige

szövetségi◼◼◻ ige

államszövetségbe egyesít ige

államszövetséget alkot ige

államszövetségre lép ige

szövetséges társ ige

12

You can find it in:

EnglishHungarian