English-Hungarian dictionary »

dripping meaning in Hungarian

EnglishHungarian
dripping [drippings] noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ]

csöpögő◼◼◼ főnév

csöpögés◼◼◻ főnév

csepegő◼◼◻ főnév

szaft◼◻◻ főnév

csepegés◼◻◻ főnév

pecsenyelé◼◻◻ főnév

dripping (fat) [drippings] noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ]

zsír◼◼◼ főnév

dripping wet adjective
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ wet]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ ˈwet]

csuromvizes◼◼◼ melléknév

dripping-board noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ bɔːd]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ ˈbɔːrd]

szárítóállvány főnév

dripping-pan noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ pæn]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ ˈpæn]

serpenyő főnév

dripping-spray noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ spreɪ]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ ˈspreɪ]

szórópermetezés főnév

dripping-tube noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ tjuːb]
[US: ˈdrɪp.ɪŋ ˈtuːb]

csöppszámláló főnév

be dripping with blood [UK: bi ˈdrɪp.ɪŋ wɪð blʌd]
[US: bi ˈdrɪp.ɪŋ wɪθ ˈbləd]

vértől csöpög

bread and dripping [UK: bred ənd ˈdrɪp.ɪŋ]
[US: ˈbred ænd ˈdrɪp.ɪŋ]

zsíros kenyér◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian