English-Hungarian dictionary »

donc meaning in Hungarian

EnglishHungarian
the next train to arrive at platform 2 is the 1635 to doncaster [UK: ðə nekst treɪn tuː ə.ˈraɪv ət ˈplæt.fɔːm ɪz ðə tuː ˈdɒŋk.æ.stə(r)]
[US: ðə ˈnekst ˈtreɪn ˈtuː ə.ˈraɪv ət ˈplæt.ˌfɔːrm ˈɪz ðə ˈtuː ˈdɒŋk.æ.stər]

a következő érkező vonat a 2-es vágányra a 1635-kor doncasterből jövő

You can find it in:

EnglishHungarian