English-Hungarian dictionary »

do something in a slap-dash manner meaning in Hungarian

EnglishHungarian
do something in a slap-dash manner verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə slæp ˈdæʃ ˈmæ.nə(r)]
[US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə sˈlæp ˈdæʃ ˈmæ.nər]

átabotában csinál (vmit) ige

elsietve csinál (vmit) ige

felibe-harmadába csinál (vmit) ige

sebtiben csinál (vmit) ige

You can find it in:

EnglishHungarian