English-Hungarian dictionary » determinate meaning in Hungarian

EnglishHungarian
determinate adjective
[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət]
[US: də.ˈtɝː.mə.ˌnet]

határozott◼◼◼ melléknév

meghatározó (determinans)◼◼◼ melléknév

meghatározott melléknév

indeterminate adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət]
[US: ˌɪn.də.ˈtɝː.mə.nət]

meghatározatlan◼◼◼ melléknév

bizonytalan◼◼◼ melléknév

határozatlan◼◼◻ melléknév

eldöntetlen melléknév

internally indeterminate adjective
[UK: ɪn.ˈtɜː.nə.li ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət]
[US: ˌɪn.ˈtɝː.nə.li ˌɪn.də.ˈtɝː.mə.nət]

belsőleg határozatlan melléknév

predeterminate adjective
[UK: prɪdɪtˈɜːmɪnˌeɪt]
[US: prɪdɪtˈɜːmᵻnˌeɪt]

előre elhatározott melléknév
vall

meghatározott melléknév

predeterminált melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian