English-Hungarian dictionary »

conjugal meaning in Hungarian

EnglishHungarian
conjugal adjective
[UK: ˈkɒn.dʒʊ.ɡəl]
[US: ˈkɑːn.dʒə.ɡəl]

házastársi◼◼◼ melléknév

hitvesi◼◼◻ melléknév

házassági◼◻◻ melléknév

conjugal bed noun
[UK: ˈkɒn.dʒʊ.ɡəl bed]
[US: ˈkɑːn.dʒə.ɡəl ˈbed]

nászágy◼◼◼ főnév

conjugality noun
[UK: ˌkɒn.dʒʊ.ˈɡæ.lɪ.tɪ]
[US: ˌkɒn.dʒʊ.ˈɡæ.lɪ.tɪ]

házas állapot főnév

extra-conjugal [UK: ˈek.strə ˈkɒn.dʒʊ.ɡəl]
[US: ˈek.strə ˈkɑːn.dʒə.ɡəl]

házasságon kívüli

restitution of conjugal rights [UK: ˌre.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩ əv ˈkɒn.dʒʊ.ɡəl raɪts]
[US: ˌre.stə.ˈtuːʃ.n̩ əv ˈkɑːn.dʒə.ɡəl ˈraɪts]

házastársi jogokba való visszahelyezés

You can find it in:

EnglishHungarian