English-Hungarian dictionary »

component meaning in Hungarian

EnglishHungarian
component [components] noun
[UK: kəm.ˈpəʊ.nənt]
[US: kəmˈpo.ʊ.nənt]

összetevő◼◼◼ főnév

alkatrész◼◼◼ főnév

komponens◼◼◼ főnév

elem◼◼◼ főnév

alkotóelem◼◼◻ főnév

alkotórész◼◼◻ főnév

alkotó◼◻◻ főnév

component part noun
[UK: kəm.ˈpəʊ.nənt pɑːt]
[US: kəmˈpo.ʊ.nənt ˈpɑːrt]

alkotóelem◼◼◼ főnév

components [UK: kəm.ˈpəʊ.nənts]
[US: kəmˈpo.ʊ.nənts]

alkatrészek◼◼◼ főnév

komponensek◼◼◻

application component noun

alkalmazáskomponens főnév

Mecklenburg-Western Pomerania (one of the component states of Germany) noun
[UK: ˈme.klən.bərɡ ˈwe.stən ˌpɑː.mə.ˈreɪ.niə]
[US: ˈme.klən.bərɡ ˈwe.stərn ˌpɑː.mə.ˈreɪ.niə]

Mecklenburg–Elő-Pomeránia főnév

multicomponent adjective
[UK: ˌmʌltɪkəmˈpəʊnənt ]
[US: ˌmʌltikəmˈpoʊnənt ]

több komponensű melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian