English-Hungarian dictionary »

certify to something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
certify to something [UK: ˈsɜː.tɪ.faɪ tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

igazolást ad (vmről)

tanúságot tesz (vmről)

tanúskodik (vmről) ige

You can find it in:

EnglishHungarian