English-Hungarian dictionary »

buts meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Bütschliite noun
[UK: biːütschliite ]
[US: biütschliite ]

Bütschliit (ásv) főnév

But me no buts! [UK: bʌt miː nəʊ bəts]
[US: ˈbət ˈmiː ˈnoʊ ˈbəts]

Csak semmi de!

his garden abuts on the road [UK: hɪz ˈɡɑːd.n̩ ə.ˈbʌts ɒn ðə rəʊd]
[US: ˈhɪz ˈɡɑːr.dn̩ ə.ˈbʌts ɑːn ðə roʊd]

kertje kiér az útig

kertjét az út határolja

You can find it in:

EnglishHungarian