English-Hungarian dictionary » biss ab meaning in Hungarian

Similar results:
English: bliss, bass, bess, bias, bis
EnglishHungarian
Bissau noun
[UK: bɪˈsaʊ]
[US: bɪˈsaʊ]

Bissau◼◼◼ főnév

ab inito [UK: ˈæb]
[US: ˈæb]

kezdettől fogva

ab ovo

a kezdet kezdetétől fogva

elejétől fogva

eleve

legelejétől

ab initio (from the beginning) [UK: ˈæb ˌɪ.ˈnɪ.tiəʊ]
[US: ˈæb ˌɪ.ˈnɪ.tio.ʊ]

kezdettől◼◼◼

Guinea-Bissau (Republic of Guinea-Bissau) noun
[UK: ˈɡɪ.ni bɪˈsaʊ]
[US: ˈɡɪ.ni bɪˈsaʊ]

Bissau-Guinea főnév

let ab be equal to cd [UK: let ˈæb bi ˈiː.kwəl tuː ˌsiː.ˈdiː]
[US: ˈlet ˈæb bi ˈiː.kwəl ˈtuː ˈsiː.ˈdiː]

legyen ab egyenlő cd-vel

tegyük fel, hogy ab egyenlő cd-vel

You can find it in:

EnglishHungarian