English-Hungarian dictionary » basic commodity meaning in Hungarian

EnglishHungarian
basic commodity [UK: ˈbeɪ.sɪk kə.ˈmɒ.dɪ.ti]
[US: ˈbeɪ.sɪk kə.ˈmɑː.də.ti]

alapanyag főnév

elsőrendű fontosságú árucikk

nyersanyag főnév

You can find it in:

EnglishHungarian