English-Hungarian dictionary » area meaning in Hungarian

EnglishHungarian
area noun
[UK: ˈeə.riə]
[US: ˈe.riə]

terület◼◼◼ főnév

felület◼◼◻ főnév

körzet◼◼◻ főnév

szakasz◼◼◻ főnév

térség◼◼◻ főnév

felszín◼◻◻ főnév

körlet◼◻◻ főnév

körzeti◼◻◻ főnév

légtér◼◻◻ főnév

sáv◼◻◻ főnév

tájék◼◻◻ főnév

terep◼◻◻ főnév

mellék főnév

area (as geographical) [UK: ˈeə.riə]
[US: ˈe.riə]

tájegység

area centralis [UK: ˈeə.riə]
[US: ˈe.riə]

ideghártya bemélyedése (szemben) (fovea centralis)

area centralis (central portion of the retina) [UK: ˈeə.riə]
[US: ˈe.riə]

középső mező (retináé) (area centralis)

area code [UK: ˈeə.riə kəʊd]
[US: ˈe.riə koʊd]

körzeti hívószám

area in which something is bought [UK: ˈeə.riə ɪn wɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ɪz ˈbɔːt]
[US: ˈe.riə ɪn hwɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ˈbɔːt]

fogyasztási terület

area in which something is consumed [UK: ˈeə.riə ɪn wɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ɪz kən.ˈsjuːmd]
[US: ˈe.riə ɪn hwɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz kən.ˈsuːmd]

fogyasztási terület

area in which something is expended [UK: ˈeə.riə ɪn wɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ɪz ɪk.ˈspen.dɪd]
[US: ˈe.riə ɪn hwɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ɪk.ˈspen.dəd]

fogyasztási terület

area in which something is used [UK: ˈeə.riə ɪn wɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ɪz ˈjuːzd]
[US: ˈe.riə ɪn hwɪtʃ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ˈjuːzd]

fogyasztási terület

area of expertise noun

ismeretkör főnév

area of interest

érdeklődési kör

area of science noun

tudományterület◼◼◼ főnév

area under irrigation [UK: ˈeə.riə ˈʌnd.ə(r) ˌɪ.rɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: ˈe.riə ˈʌnd.r̩ ˌɪ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩]

öntözött terület

areal adjective
[UK: ˈeəriəl]
[US: ˈeriəl]

területi◼◼◼ melléknév

terület… melléknév

arear [UK: ˈeəriərə]
[US: ˈeriəɚ]

leghátsó

leghátul határozószó

sereghajtó főnév

utóvédkénthsz

areas noun

nak◼◼◼ főnév

areas occupied by the enemy [UK: ˈeə.riəz ˈɒ.kjʊ.paɪd baɪ ðə ˈe.nə.mi]
[US: ˈe.riəz ˈɑː.kjə.ˌpaɪd baɪ ðə ˈe.nə.mi]

megszállt övezet

areaway noun
[UK: ˈeəriəwˌeɪ]
[US: ˈeriəwˌeɪ]

átjáró főnév

pinceablak főnév

pincelejáró főnév

an area of land court noun
[UK: ən ˈeə.riə əv lænd kɔːt]
[US: ˈæn ˈe.riə əv ˈlænd ˈkɔːrt]

pálya főnév

application area [UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩ ˈeə.riə]
[US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩ ˈe.riə]

alkalmazási terület◼◼◼

applied mathematics (area of mathematics) [UK: ə.ˈplaɪd ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]
[US: ə.ˈplaɪd ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]

alkalmazott matematika

assembly area noun

gyülekezési körlet◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies