English-Hungarian dictionary »

arbore meaning in Hungarian

EnglishHungarian
arboreal adjective
[UK: ɑː.ˈbɔː.riəl]
[US: arˈbɔː.riəl]

fás◼◼◼ melléknév

fajellegű melléknév

fánélő melléknév

arboreous adjective
[UK: ɑː.ˈbɔː.riəs]
[US: ɑːr.ˈbɔː.riəs]

ágas-bogas melléknév

fában gazdag◼◼◼ melléknév

fajellegű melléknév

fákkal borított melléknév

fás melléknév

arborescence noun
[UK: ˌɑːbərˈesəns]
[US: ˌɑːrbɚrˈesəns]

fává növekedés főnév

arborescent adjective
[UK: ˌɑː.bə.ˈresnt]
[US: ɑːr.bə.ˈre.sənt]

ágas-bogas melléknév

elfásodó melléknév

fa formájú melléknév

jellegű melléknév

szerteágazó melléknév

arboretum [arboretums] noun
[UK: ˌɑː.bə.ˈriː.təm]
[US: ˌɑːr.bə.ˈriː.təm]

arborétum◼◼◼ főnév

botanikus kert főnév

élőfa-gyűjtemény főnév

unharbored [UK: ˌʌnˈhɑːbəd ]
[US: ʌnˈhɑrbərd ]

fedél nélküli

védtelen melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian