English-Hungarian dictionary »

after years of roaming meaning in Hungarian

EnglishHungarian
after years of roaming [UK: ˈɑːf.tə(r) ˈjiəz əv ˈrəʊm.ɪŋ]
[US: ˈæf.tər ˈjɪr̩z əv ˈroʊm.ɪŋ]

több éves barangolás után

több éves kóborlás után

You can find it in:

EnglishHungarian