English-Hungarian dictionary »

adoptive meaning in Hungarian

EnglishHungarian
adoptive adjective
[UK: ə.ˈdɒp.tɪv]
[US: ə.ˈdɑːp.tɪv]

örökbe fogadó◼◼◼ melléknév

adoptált◼◼◼ melléknév

örökbe fogadott◼◼◻ melléknév

nem eredeti melléknév

adoptive father [UK: ə.ˈdɒp.tɪv ˈfɑːð.ə(r)]
[US: ə.ˈdɑːp.tɪv ˈfɑːð.r̩]

örökbefogadó apa◼◼◼

adoptive parents [UK: ə.ˈdɒp.tɪv ˈpeə.rənts]
[US: ə.ˈdɑːp.tɪv ˈpe.rənts]

örökbefogadó szülők◼◼◼

adoptáló szülők◼◼◻

nevelőszülők◼◼◻

You can find it in:

EnglishHungarian