English-Hungarian dictionary »

[cukor] meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Results: cukor
I'd rather look for this: [cukor]
HungarianEnglish
cukor főnév

sugar [sugars]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r)] [US: ˈʃʊ.ɡər]

cukor (Saccharosum) főnév

sucrose◼◼◼ noun
[UK: ˈsuː.krəʊz] [US: ˈsuːkroʊz]

cukor (édesítés céljára) főnév

sugaring◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʊ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈʃʊ.ɡər.ɪŋ]

cukor nélküli melléknév

sugarless adjective
[UK: ˈʃʊgələs ] [US: ˈʃʊgərləs ]

unsugared adjective
[UK: ˌʌnˈʃʊgəd ] [US: ʌnˈʃʊgərd ]

cukoralma (Annona squamosa)

sugar-apple◼◼◼[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈæp.l̩] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈæp.l̩]

cukoratka (Carpoglyphus lactis, Tyroglyphus sacchari) főnév

dried fruit mite noun
[UK: draɪd fruːt maɪt] [US: ˈdraɪd ˈfruːt ˈmaɪt]

sugar mite noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) maɪt] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈmaɪt]

cukorba mártott alma

toffee-apple[UK: ˈtɒ.fi ˈæp.l̩] [US: ˈtɑː.fi ˈæp.l̩]

cukorbaj (diabetes) főnév

diabetes◼◼◼ noun
[UK: ˌdaɪə.ˈbiː.tɪz] [US: ˌdaɪə.ˈbiː.tiz]

cukorbaja van

suffer from diabetes[UK: ˈsʌ.fə(r) frəm ˌdaɪə.ˈbiː.tɪz] [US: ˈsʌ.fər frəm ˌdaɪə.ˈbiː.tiz]

cukorbajos (diabeticus) melléknév

diabetic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdaɪə.ˈbe.tɪk] [US: ˌdaɪə.ˈbe.tɪk]

cukorbajos nő

female diabetic[UK: ˈfiː.meɪl ˌdaɪə.ˈbe.tɪk] [US: ˈfiː.ˌmel ˌdaɪə.ˈbe.tɪk]

cukorban eltesz

candy[UK: ˈkæn.di] [US: ˈkæn.di]

cukorban főtt melléknév

candied adjective
[UK: ˈkæn.dɪd] [US: ˈkæn.did]

cukorban főz

candy[UK: ˈkæn.di] [US: ˈkæn.di]

cukorbeteg (diabeticus) melléknév

diabetic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdaɪə.ˈbe.tɪk] [US: ˌdaɪə.ˈbe.tɪk]

cukorbeteg nő

female diabetic[UK: ˈfiː.meɪl ˌdaɪə.ˈbe.tɪk] [US: ˈfiː.ˌmel ˌdaɪə.ˈbe.tɪk]

cukorbeteg vagyok

I am diabetic◼◼◼[UK: ˈaɪ əm ˌdaɪə.ˈbe.tɪk] [US: ˈaɪ ˈæm ˌdaɪə.ˈbe.tɪk]

cukorbetegség (diabetes) főnév

diabetes◼◼◼ noun
[UK: ˌdaɪə.ˈbiː.tɪz] [US: ˌdaɪə.ˈbiː.tiz]

cukorbetegség (diabetes mellitus) főnév

glucohaemia noun
[UK: ɡlˌuːkəʊhˈiːmiə] [US: ɡlˌuːkoʊhˈiːmiə]

glycohaemia noun
[UK: ɡlˌaɪkəʊhˈiːmiə] [US: ɡlˌaɪkoʊhˈiːmiə]

glycohemia noun
[UK: ɡlˌaɪkəʊhˈiːmiə] [US: ɡlˌaɪkoʊhˈiːmiə]

cukorbevitel főnév

sugar intake noun

cukorbevonat főnév

frosting◼◼◼ noun
[UK: ˈfrɒst.ɪŋ] [US: ˈfrɒ.stɪŋ]

icing◼◼◻ noun
[UK: ˈaɪs.ɪŋ] [US: ˈaɪs.ɪŋ]

sugar icing noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈaɪs.ɪŋ] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈaɪs.ɪŋ]

cukorbevonattal bevon ige

sugar-coat [sugar-coated, sugar-coated, sugar-coating, sugar-coats] verb
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈkəʊt] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈkoʊt]

sugarcoat [sugarcoated, sugarcoated, sugarcoating, sugarcoats] verb
[UK: ˈʃʊgəkəʊt] [US: ˈʃʊgəkəʊt]

cukorbevonattal bevont melléknév

sugar-coated adjective
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈkoʊ.tɪd]

cukorbokor (Protea repens) főnév

sugarbushes noun
[UK: ʃˈʊɡəbˌʊʃɪz] [US: ʃˈʊɡɚbˌʊʃɪz]

cukorbonbon főnév

sugar-plum noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) plʌm] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈpləm]

cukorborsó (éretlen zöldborsó) főnév

mangetout◼◼◼ noun

cukorborsó (Pisum sativum) főnév

snap pea noun
[UK: snæp piː] [US: ˈsnæp ˈpiː]

sugar pea noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) piː] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈpiː]

sugar snap noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) snæp] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈsnæp]

sugar snap pea noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) snæp piː] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈsnæp ˈpiː]

cukorcirok (Sorghum saccharatum, Sorghum bicolor) főnév

sorghum [sorghums]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɔː.ɡəm] [US: ˈsɔːr.ɡəm]

durra [durras] noun
[UK: dˈʌrə] [US: dˈɜːrə]

jowari noun
[UK: dʒˈaʊeəri] [US: dʒˈaʊeri]

12