English-Hungarian dictionary »

[ab] meaning in Hungarian

Showing results for ab
Search instead for [ab]
EnglishHungarian
ab initio (from the beginning) adjective
[UK: ˈæb ˌɪ.ˈnɪ.tiəʊ]
[US: ˈæb ˌɪ.ˈnɪ.tio.ʊ]

kezdettől◼◼◼ melléknév

ab inito [UK: ˈæb]
[US: ˈæb]

kezdettől fogva

ab ovo adjective

a kezdet kezdetétől fogva melléknév

elejétől fogva melléknév

eleve melléknév

legelejétől melléknév

aba noun
[UK: əbˈa]
[US: əbˈæ]

aba◼◼◼ főnév

abaca [abacas] noun
[UK: ˈæ.bək.ə]
[US: ɑː.bɑːˈk.ɑː]

manilakender (Musa textilis)◼◼◼ főnév

abachi [UK: əbˈatʃɪ]
[US: əbˈætʃi]

ayous (Triplochiton scleroxylon)

abacist noun
[UK: ˈabəsˌɪst]
[US: ˈæbəsˌɪst]

számoló (abakuszon) főnév

aback adverb
[UK: ə.ˈbæk]
[US: ə.ˈbæk]

hátra (rég)◼◼◼ határozószó

vissza (rég)◼◼◼ határozószó

visszafelé (rég)◼◼◼ határozószó

abacus [abacuses] noun
[UK: ˈæ.bəkəs]
[US: ˈæ.bəkəs]

abakusz◼◼◼ főnév

golyós számológép◼◻◻ főnév

oszlopfedél főnév

Abadan noun
[UK: əbˈadən]
[US: əbˈædən]

Abadan◼◼◼ főnév

Abaddon

alvilág angyala

abaft adverb
[UK: ə.ˈbɑːft]
[US: ə.ˈbæft]

hajó fara felé◼◼◼ határozószó

a hajó fara felé határozószó

abaka (Musa textiles) [UK: ˌabəkˈɑː]
[US: ˌæbəkˈɑː]

abacá

abalone [abalones] noun
[UK: ˌæ.bə.ˈləʊ.ni]
[US: ˌæ.bəˈlo.ʊ.ni]

ehető kagyló főnév

gyöngyházkagyló főnév

kaliforniai ehető kagyló főnév

abalones noun
[UK: ˌæ.bə.ˈləʊ.niz]
[US: ˌæ.bəˈlo.ʊ.niz]

fülcsigák (Haliotidae)◼◼◼ főnév

abandon [abandoned, abandoned, abandoning, abandons] verb
[UK: ə.ˈbæn.dən]
[US: ə.ˈbæn.dən]

elhagy◼◼◼ ige

otthagy◼◼◻ ige

felad◼◼◻ ige

cserbenhagy◼◼◻ ige

felhagy◼◼◻ ige

elhanyagol◼◻◻ ige

letesz (vmiről)◼◻◻ ige

letesz valamiről ige

abandon noun
[UK: ə.ˈbæn.dən]
[US: ə.ˈbæn.dən]

fesztelen viselkedés főnév

hanyagság főnév

abandon hope [UK: ə.ˈbæn.dən həʊp]
[US: ə.ˈbæn.dən hoʊp]

reményt felad

abandon oneself to something [UK: ə.ˈbæn.dən wʌn.ˈself tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ə.ˈbæn.dən wʌn.ˈself ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

átadja magát (vmnek)

abandoned [UK: ə.ˈbæn.dənd]
[US: ə.ˈbæn.dənd]

elhagyatott◼◼◼ melléknév

elhagyott◼◼◼ melléknév

elhagyatva◼◼◻ határozószó

12

You can find it in:

EnglishHungarian