English-Hungarian dictionary » [ infinitiv] meaning in Hungarian

EnglishHungarian
infinitive [UK: ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

főnévi igenév főnév

infinitivusz

végtelenül kicsi melléknév

split infinitive [UK: splɪt ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]
[US: ˈsplɪt ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

szó beékelése a "to" és a főnévi igenév közé

inf (infinitive) noun
[UK: ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

fi (főnévi igenév) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian