dicţionar Maghiar-Englez » meghatároz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
meghatároz ige

define◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈfaɪn] [US: də.ˈfaɪn]

determine◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪn] [US: də.ˈtɝː.mən]

lay down◼◼◼ verb
[UK: leɪ daʊn] [US: ˈleɪ ˈdaʊn]

specify◼◼◼ verb
[UK: ˈspe.sɪ.faɪ] [US: ˈspe.sə.ˌfaɪ]

identify◼◼◻ verb
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.faɪ] [US: aɪ.ˈden.tə.ˌfaɪ]

limit◼◼◻ verb
[UK: ˈlɪ.mɪt] [US: ˈlɪ.mət]

mean (meant, meant)◼◼◻ verb
[UK: miːn ment ment] [US: ˈmiːn ˈment ˈment]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

origin◼◼◻ verb
[UK: ˈɒr.ɪdʒ.ɪn] [US: ˈɔːr.ɪdʒ.ɪn]

similar to◼◼◻ verb
[UK: ˈsɪ.mə.lə(r) tuː] [US: ˈsɪ.mə.lər ˈtuː]

stipulate◼◼◻ verb
[UK: ˈstɪ.pjʊ.leɪt] [US: ˈstɪ.pjə.ˌlet]

take (took, taken)◼◼◻ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

allocate◼◻◻ verb
[UK: ˈæ.lək.eɪt] [US: ˈæ.ləˌket]

ascertain◼◻◻ verb
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪn] [US: ˌæ.sər.ˈteɪn]

assign◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

locate◼◻◻ verb
[UK: ləʊˈk.eɪt] [US: loʊˈk.eɪt]

name◼◻◻ verb
[UK: ˈneɪm] [US: ˈneɪm]

specifies◼◻◻ verb
[UK: ˈspe.sɪ.faɪz] [US: ˈspe.sə.ˌfaɪz]

spell◼◻◻ verb
[UK: spel] [US: ˈspel]

circumscribe verb
[UK: ˈsɜːk.əm.skraɪb] [US: ˌsərk.əm.ˈskraɪb]

def verb

diagnosticate verb
[UK: ˌdaɪəɡ.ˈnɒ.stɪk.eɪt] [US: daɪəɡ.ˈnɑː.stək.eɪt]

ettle verb
[UK: ˈetəl] [US: ˈeɾəl]

peg down verb
[UK: peɡ daʊn] [US: ˈpeɡ ˈdaʊn]

pitch verb
[UK: pɪtʃ] [US: ˈpɪtʃ]

spelling verb
[UK: ˈspel.ɪŋ] [US: ˈspel.ɪŋ]

synonym verb
[UK: ˈsɪ.nə.nɪm] [US: ˈsɪ.nə.ˌnɪm]

meghatároz (helyet, időpontot) ige

appoint◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpɔɪnt] [US: ə.ˌpɔɪnt]

meghatároz (vmit) ige

condescend verb
[UK: ˌkɒn.dɪ.ˈsend] [US: ˌkɑːn.də.ˈsend]

meghatározandó

TBD (To Be Determined)

meghatározatlan melléknév

undetermined◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈtɜː.mɪnd] [US: ˌʌn.də.ˈtɝː.mənd]

undefined◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪnd] [US: ˌʌn.də.ˈfaɪnd]

indeterminate◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nət] [US: ˌɪn.də.ˈtɝː.mə.nət]

inexplicit adjective
[UK: ˌɪ.nɪks.ˈplɪ.sɪt] [US: ɪ.nɪk.ˈsplɪ.sɪt]

neutral adjective
[UK: ˈnjuː.trəl] [US: ˈnuː.trəl]

not defined adjective
[UK: nɒt dɪ.ˈfaɪnd] [US: ˈnɑːt də.ˈfaɪnd]

meghatározatlan jelleg főnév

uncertainty noun
[UK: ʌn.ˈsɜːtn.ti] [US: ʌn.ˈsɝː.tən.ti]

meghatározatlanság főnév

indeterminacy noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nə.si] [US: ˌɪn.dɪ.ˈtɝː.mɪ.nə.si]

meghatározhatatlan melléknév

indefinable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈfaɪ.nəb.l̩] [US: ˌɪn.də.ˈfaɪ.nəb.l̩]

undefinable◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪ.nəb.l̩] [US: ˌʌn.dɪ.ˈfaɪ.nəb.l̩]

indeterminable◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈtɜː.mɪ.nəb.l̩] [US: ɪn.də.ˈtɝː.mə.nəb.l̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies