dicţionar Maghiar-Englez » kockázat meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
kockázat főnév

risk◼◼◼ noun
[UK: rɪsk] [US: ˈrɪsk]

hazard◼◼◻ noun
[UK: ˈhæ.zəd] [US: ˈhæ.zərd]

adventure◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈven.tʃə(r)] [US: æd.ˈven.tʃər]

chance◼◻◻ noun
[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

jeopardy◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒe.pə.di] [US: ˈdʒe.pər.di]

venture◼◻◻ noun
[UK: ˈven.tʃə(r)] [US: ˈven.tʃər]

bubble noun
[UK: ˈbʌb.l̩] [US: ˈbʌb.l̩]

by chance noun
[UK: baɪ tʃɑːns] [US: baɪ ˈtʃæns]

kockázati arány főnév

hazard ratio noun
[UK: ˈhæ.zəd ˈreɪ.ʃɪəʊ] [US: ˈhæ.zərd ˈreɪ.ʃiˌo.ʊ]

kockázati jutalék főnév

risk premium◼◼◼ noun

kockázati profil

expression profile[UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩ ˈprəʊ.faɪl] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩ ˈproʊ.faɪl]

kockázati tőke

venture capital◼◼◼

kockázatkezelés gazd főnév

risk management◼◼◼ noun

kockázatmentes

risk free◼◼◼ adjective
[UK: rɪsk friː] [US: ˈrɪsk ˈfriː]

riskfree

kockázatnak

enjeopard[UK: endʒˈepəd] [US: endʒˈepɚd]

kockázatnak kitesz ige

jeopardize verb
[UK: ˈdʒe.pə.daɪz] [US: ˈdʒe.pər.ˌdaɪz]

kockázatok főnév

hazards◼◼◻ noun
[UK: ˈhæ.zədz] [US: ˈhæ.zərdz]

kockázatos melléknév

risky◼◼◼ adjective
[UK: ˈrɪ.ski] [US: ˈrɪ.ski]

hazardous◼◼◻ adjective
[UK: ˈhæ.zə.dəs] [US: ˈhæ.zər.dəs]

chancy◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃɑːn.si] [US: ˈtʃæn.si]

dicey◼◻◻ adjective
[UK: ˈdaɪ.si] [US: ˈdaɪ.si]

perilous◼◻◻ adjective
[UK: ˈpe.rə.ləs] [US: ˈpe.rə.ləs]

speculative◼◻◻ adjective
[UK: ˈspe.kjʊ.lə.tɪv] [US: ˈspe.kjə.lə.tɪv]

adventuresome adjective
[UK: əd.ˈven.tʃə.səm] [US: æd.ˈven.tʃər.səm]

dodgy adjective
[UK: ˈdɒ.dʒi] [US: ˈdɒ.dʒi]

fraught with risk adjective
[UK: frɔːt wɪð rɪsk] [US: ˈfrɒt wɪθ ˈrɪsk]

hairy adjective
[UK: ˈheə.ri] [US: ˈhe.ri]

riskful adjective
[UK: ˈrɪskf(ə)l ] [US: ˈrɪskf(ə)l ]

sticky adjective
[UK: ˈstɪk.i] [US: ˈstɪk.i]

touch-and-go adjective
[UK: tʌtʃ ənd ɡəʊ] [US: ˈtətʃ ænd ˈɡoʊ]

unsafe adjective
[UK: ʌn.ˈseɪf] [US: ʌn.ˈseɪf]

venturesome adjective
[UK: ˈven.tʃə.səm] [US: ˈven.tʃər.səm]

venturous adjective
[UK: ˈven.tʃə.rəs] [US: ˈven.tʃə.rəs]

wildcat adjective
[UK: ˈwaɪldkæt] [US: ˈwaɪldˌkæt]

kockázatos dolog

touch-and-go business[UK: tʌtʃ ənd ɡəʊ ˈbɪz.nəs] [US: ˈtətʃ ænd ˈɡoʊ ˈbɪz.nəs]

kockázatos dologba fog

get on to thin ice[UK: ˈɡet ɒn tuː θɪn aɪs] [US: ˈɡet ɑːn ˈtuː ˈθɪn ˈaɪs]

kockázatos pénzügylet

wildcat finance[UK: ˈwaɪldkæt ˈfaɪ.næns] [US: ˈwaɪldˌkæt fə.ˈnæns]

kockázatos vállalkozás főnév

gamble noun
[UK: ˈɡæm.bl̩] [US: ˈɡæm.bl̩]

kockázatos vállalkozásba kezdtünk

we were bound upon a risky undertaking[UK: wiː wɜː(r) baʊnd ə.ˈpɒn ə ˈrɪ.ski ˌʌn.də.ˈteɪkɪŋ] [US: ˈwiː wər ˈbaʊnd ə.ˈpɑːn ə ˈrɪ.ski ˈʌn.dər.ˌtekɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies