dicţionar Maghiar-Englez » jelentéktelen ember meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
jelentéktelen (ember) melléknév

cipher◼◼◼ adjective
[UK: ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈsaɪ.fər]

jelentéktelen ember

cipher[UK: ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈsaɪ.fər]

everyman noun
[UK: ˈev.ri.mən] [US: ˈev.ri.mən]

man of no account[UK: mæn əv nəʊ əˈk.aʊnt] [US: ˈmæn əv ˈnoʊ əˈk.aʊnt]

mere cipher[UK: mɪə(r) ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈmɪr ˈsaɪ.fər]

no-account man[UK: nəʊ əˈk.aʊnt mæn] [US: ˈnoʊ əˈk.aʊnt ˈmæn]

nobody noun
[UK: ˈnəʊ.bə.di] [US: ˈnoʊ.bə.di]

piker noun
[UK: piker] [US: ˈpaɪkər]

pip-squeak noun
[UK: pɪp skwiːk] [US: ˈpɪp ˈskwiːk]

pipsqueak noun
[UK: ˈpɪp.skwiːk] [US: ˈpɪp.skwiːk]

small beer[UK: smɔːl bɪə(r)] [US: ˈsmɒl ˈbɪr]

small potato[UK: smɔːl pə.ˈteɪ.təʊ] [US: ˈsmɒl pə.ˈteɪˌto.ʊ]

very small potatoes[UK: ˈver.i smɔːl pə.ˈteɪ.təʊz] [US: ˈver.i ˈsmɒl pə.ˈteɪtoʊz]

jelentéktelen emberek

small fry[UK: smɔːl fraɪ] [US: ˈsmɒl ˈfraɪ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies