dicţionar Maghiar-Englez » adag înseamnă în null

MaghiarăEngleză
adag főnév

dose◼◼◼ noun
[UK: dəʊs] [US: doʊs]

go◼◼◼ noun
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]

ration◼◼◻ noun
[UK: ˈræʃ.n̩] [US: ˈræʃ.n̩]

dosage◼◼◻ noun
[UK: ˈdəʊ.sɪdʒ] [US: ˈdoʊ.sɪdʒ]

portion◼◼◻ noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

order◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

serving◼◼◻ noun
[UK: ˈsɜːv.ɪŋ] [US: ˈsɝːv.ɪŋ]

helping◼◼◻ noun
[UK: ˈhelp.ɪŋ] [US: ˈhelp.ɪŋ]

potion◼◻◻ noun
[UK: ˈpəʊʃ.n̩] [US: ˈpoʊʃ.n̩]

stint◼◻◻ noun
[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

allocated amount noun
[UK: ˈæ.lək.eɪ.tɪd ə.ˈmaʊnt] [US: ˈæ.ləˌk.e.təd ə.ˈmaʊnt]

gob noun
[UK: ɡɒb] [US: ˈɡɑːb]

quantum [quanta] noun
[UK: ˈkwɒn.təm ˈkwɒn.tə] [US: ˈkwɑːn.təm ˈkwɒn.tə]
irregular plural

adagio főnév

adagio◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdɑː.dʒiəʊ] [US: ə.ˈdɑː.ʒiˌo.ʊ]

adagol ige

dose◼◼◼ verb
[UK: dəʊs] [US: doʊs]

ration◼◼◻ verb
[UK: ˈræʃ.n̩] [US: ˈræʃ.n̩]

meter◼◻◻ verb
[UK: ˈmiː.tə(r)] [US: ˈmiː.tər]

gauge◼◻◻ verb
[UK: ɡeɪdʒ] [US: ˈɡeɪdʒ]

admeasure◼◼◼ verb

divide up verb
[UK: dɪ.ˈvaɪd ʌp] [US: dɪ.ˈvaɪd ʌp]

adagol (szerszámgépen) ige

feed [fed, fed]◼◼◼ verb
[UK: fiːd fed fed] [US: ˈfiːd ˈfed ˈfed]
irregular verb

adagolás főnév

dosage◼◼◼ noun
[UK: ˈdəʊ.sɪdʒ] [US: ˈdoʊ.sɪdʒ]

rationing◼◼◻ noun
[UK: ˈræʃ.n̩.ɪŋ] [US: ˈræʃ.n̩.ɪŋ]

charging◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ] [US: ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ]

pressure-feed noun
[UK: ˈpre.ʃə(r) fiːd] [US: ˈpre.ʃər ˈfiːd]

adagolási melléknév

posological adjective
[UK: pˌɒsəlˈɒdʒɪkəl] [US: pˌɑːsəlˈɑːdʒɪkəl]

adagoló

feeder◼◼◼ noun
[UK: ˈfiː.də(r)] [US: ˈfiː.dər]

dispensing◼◼◻ noun adjective
[UK: dɪ.ˈspens.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspens.ɪŋ]

charging◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃɑːdʒ.ɪŋ] [US: ˈtʃɑːrdʒ.ɪŋ]

doser noun
[UK: ˈdosə(r)] [US: ˈdosər]

feeder-in noun
[UK: ˈfiː.də(r) ɪn] [US: ˈfiː.dər ɪn]

proportioner noun
[UK: prəˈpɔːʃənə ] [US: prəˈpɔrʃənər ]

adagoló (gép) főnév melléknévi igenév

batcher noun participle
[UK: ˈbæ.tʃə] [US: ˈbæ.tʃə]

adagoló automata főnév

dispenser noun
[UK: dɪ.ˈspen.sə(r)] [US: ˌdɪ.ˈspen.sər]

adagoló berendezés főnév

charger noun
[UK: ˈtʃɑː.dʒə(r)] [US: ˈtʃɑːr.dʒər]

adagoló henger (szerszámgépen)

feed-roll[UK: fiːd rəʊl] [US: ˈfiːd roʊl]

adagoló munkás (láncfonalbefűző)

reacher-in[UK: ˈriːʧər ɪn ] [US: ˈriʧər ɪn ]

adagoló nyílás

lading door[UK: ˈleɪd.ɪŋ dɔː(r)] [US: ˈleɪd.ɪŋ ˈdɔːr]

adagoló tölcsér

bunker[UK: ˈbʌŋkə(r)] [US: ˈbʌŋkər]

adagolóberendezés főnév

meter noun
[UK: ˈmiː.tə(r)] [US: ˈmiː.tər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză