dicţionar Maghiar-Englez » ütközés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
ütközés főnév

collision (instance of colliding)◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩]

impact◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpækt] [US: ˌɪm.ˈpækt]

percussion◼◻◻ noun
[UK: pəˈk.ʌʃ.n̩] [US: pərˈk.əʃ.n̩]

shock◼◻◻ noun
[UK: ʃɒk] [US: ˈʃɑːk]

appulse noun
[UK: əpˈʌls] [US: əpˈʌls]

hurtling noun
[UK: ˈhɜːt.l̩.ɪŋ] [US: ˈhɝː.tl̩ɪŋ]

impingement noun
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ.mənt] [US: ɪm.ˈpɪndʒ.mənt]

ütközés során

collision course

ütközési (atom, elektron) főnév
atfiz

knock-on noun
[UK: nɒk ɒn] [US: ˈnɑːk ɑːn]

ütközési gyakoriság

collision frequency[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩ ˈfriː.kwən.si] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩ ˈfriː.kwən.si]

ütközési heveder

fish[UK: fɪʃ] [US: ˈfɪʃ]

ütközési paraméter

collision parameter[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩ pə.ˈræ.mɪ.tə(r)] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩ pə.ˈræ.mə.tər]

impact parameter noun
[UK: ɪm.ˈpækt pə.ˈræ.mɪ.tə(r)] [US: ˌɪm.ˈpækt pə.ˈræ.mə.tər]

ütközési sűrűség

collision density[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩ ˈden.sɪ.ti] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩ ˈden.sə.ti]

ütközési átmérő

collision diameter[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩ daɪ.ˈæ.mɪ.tə(r)] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩ daˈjæ.mə.tər]

ütközési és sínillesztés

joint fastening[UK: dʒɔɪnt ˈfɑːs.n̩.ɪŋ] [US: ˌdʒɔɪnt ˈfæs.n̩.ɪŋ]

beleütközés főnév

colliding noun
[UK: kə.ˈlaɪd.ɪŋ] [US: kə.ˈlaɪd.ɪŋ]

frontális összeütközés

head-on collision

frontális ütközés

head-on collision[UK: hed ɒn kə.ˈlɪʒ.n̩] [US: ˈhed ɑːn kə.ˈlɪʒ.n̩]

heves összeütközés

smash[UK: smæʃ] [US: ˈsmæʃ]

megütközés főnév

at odds noun
[UK: ət ɒdz] [US: ət ˈɑːdz]

passage of arms noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ əv ɑːmz] [US: ˈpæ.sədʒ əv ˈɑːrmz]

megütközés (átv) főnév

repugnance noun
[UK: rɪ.ˈpʌɡ.nəns] [US: ri.ˈpʌɡ.nəns]

nekiütközés főnév

impinging noun
[UK: ɪm.ˈpɪndʒ.ɪŋ] [US: ɪm.ˈpɪndʒ.ɪŋ]

próbabábu (ütközéstesztekhez) főnév

crash test dummy noun

tömeges autóütközés főnév

pile-up noun
[UK: paɪl ʌp] [US: ˈpaɪl ʌp]

törvényekbe való ütközés főnév

unlawfulness noun
[UK: ʌnˈlɔːfʊlnəs ] [US: ənˈlɔfəlnəs ]

áthidalt sínütközés

bonded joint[UK: ˈbɒn.dɪd dʒɔɪnt] [US: ˈbɑːn.dəd ˌdʒɔɪnt]

összeütközés főnév

collision◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩]

confrontation◼◼◻ noun
[UK: ˌkɒn.frʌn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.frən.ˈteɪʃ.n̩]

bumps◼◻◻ noun
[UK: bʌmps] [US: ˈbəmps]

clash◼◻◻ noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

colliding◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈlaɪd.ɪŋ] [US: kə.ˈlaɪd.ɪŋ]

confronting◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈfrʌnt.ɪŋ] [US: kən.ˈfrənt.ɪŋ]

encounter◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r)] [US: enˈk.aʊn.tər]

impact◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈpækt] [US: ˌɪm.ˈpækt]

interference◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə.rəns] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪ.rəns]

interfering◼◻◻ noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪər.ɪŋ] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪr.ɪŋ]

bump noun
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies