dicţionar Maghiar-Englez » összehasonlít meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
összehasonlít

compare◼◼◼ verb
[UK: kəm.ˈpeə(r)] [US: kəm.ˈper]

check◼◻◻ verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

compare with◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈpeə(r) wɪð] [US: kəm.ˈper wɪθ]

contrast◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈtrɑːst] [US: ˈkɑːn.træst]

match◼◻◻ verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

bracket verb
[UK: ˈbrækɪt] [US: ˈbrækɪt]

collate verb
[UK: kə.ˈleɪt] [US: kə.ˈleɪt]

confer verb
[UK: kən.ˈfɜː(r)] [US: kən.ˈfɝː]

confront verb
[UK: kən.ˈfrʌnt] [US: kən.ˈfrənt]

diff (compare) verb
[UK: ˈdɪf] [US: ˈdɪf]

liken verb
[UK: ˈlaɪk.ən] [US: ˈlaɪk.ən]

make a comparison

parallel verb
[UK: ˈpæ.rə.lel] [US: ˈpe.rə.ˌlel]

set against verb
[UK: set ə.ˈɡenst] [US: ˈset ə.ˈɡenst]

set together verb
[UK: set tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈset tə.ˈɡe.ðər]

összehasonlít (vmit) (vmivel) ige

set something against something verb
[UK: set ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈset ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

összehasonlíthatatlan melléknév

incomparable◼◼◼ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒm.prəb.l̩] [US: ˌɪnˈk.ɑːm.pə.rəb.l̩]

imparalleled adjective
[UK: ɪmpˈarəlˌeld] [US: ɪmpˈærəlˌeld]

inapproachable adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈprəʊ.tʃəbl] [US: ɪ.nəˈpro.ʊ.tʃə.bəl]

matchless adjective
[UK: ˈmæt.ʃləs] [US: ˈmæt.ʃləs]

peerless adjective
[UK: ˈpɪə.ləs] [US: ˈpɪr.ləs]

unexcelled adjective
[UK: ˈʌ.nɪk.ˈseld] [US: ˌʌ.nɪk.ˈseld]

unmatchable adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.tʃəb.l̩] [US: ʌn.ˈmæ.tʃəb.l̩]

unparalelled adjective
[UK: ʌnpˈarələld] [US: ʌnpˈærələld]

unparalleled adjective
[UK: ʌn.ˈpæ.rə.leld] [US: ʌn.ˈpe.rə.ˌleld]

összehasonlíthatatlanul

incomparably◼◼◼ adverb
[UK: ɪnˈk.ɒm.prə.bli] [US: ˌɪnˈk.ɑːm.pə.rə.bli]

matchlessly adverb
[UK: ˈmæʧlɪsli ] [US: ˈmæʧləsli ]

out and away verb adjective adverb
[UK: ˈaʊt ənd ə.ˈweɪ] [US: ˈaʊt ænd ə.ˈweɪ]

peerlessly adverb
[UK: ˈpɪəlɪsli ] [US: ˈpɪrlɪsli ]

összehasonlíthatatlanul a legjobb

much the best[UK: ˈmʌtʃ ðə best] [US: ˈmʌtʃ ðə ˈbest]

összehasonlítható melléknév

comparable◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒm.pə.rəb.l̩] [US: ˈkɑːm.pə.rəb.l̩]

összehasonlíthatóság főnév

comparability◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒm.pə.rə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌkɑːm.pə.rə.ˈbɪ.lə.ti]

összehasonlított melléknév

collated◼◼◻ adjective

összehasonlítva határozószó

compared to◼◼◼ adverb
[UK: kəm.ˈpeəd tuː] [US: kəm.ˈperd ˈtuː]

compared with◼◼◼ adverb
[UK: kəm.ˈpeəd wɪð] [US: kəm.ˈperd wɪθ]

in comparison◼◼◼ adverb
[UK: ɪn kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: ɪn kəm.ˈpe.rəs.n̩]

as compared to◼◼◻ adverb
[UK: əz kəm.ˈpeəd tuː] [US: ˈæz kəm.ˈperd ˈtuː]

comparing◼◼◻ adverb

összehasonlítva (vmivel)

as compared with something[UK: əz kəm.ˈpeəd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæz kəm.ˈperd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

compared to something[UK: kəm.ˈpeəd tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: kəm.ˈperd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies