Chinese-Hungarian dictionary » 日 meaning in Hungarian

ChineseHungarian

Nap (időegység)

(rì), 天 (tiān)

nap

俄战争

Orosz–japán háború

內瓦, 日内瓦 (Rìnèiwǎ)

Genf

內瓦湖

Genfi-tó

内瓦

Genf

安 (rì 'ān)

jó napot

德兰半岛

Jylland

曆, 日历 (rìlì), 曆 (lì), 历 (lì), 曆法, 历法 (lìfǎ), 月份牌 (yuèfènpái)

naptár

期 (rìqī)

dátum

időpont

kelet

Japán

本 (Rìběn de), 日 (Rì-)

japán

本 (Rìběn)

Japán

本人 (Rìběnrén)

japán

本动画

Anime

本動畫

Anime

本動畫, 日本动画, 動畫, 动画, 日本卡通 (Rìběn kǎtōng)

anime

本将棋

Sógi

本海

Japán-tenger

本黑道

Jakuza

語, 日语 (Rìyǔ), 日文 (Rìwén), 日本話, 日本话 (Rìběnhuà), 日本語, 日本语 (Rìběnyǔ), 日本文 (Rìběnwén)

japán

记 (rìjì)

napló

今天 (jīntiān), 今 (jīnrì)

ma

列昂尼德·伊里奇·勃列涅夫

Leonyid Iljics Brezsnyev

Napraforgó

葵 (xiàngrìkuí), 日頭花, 日头花 (rìtóuhuā)

napraforgó

基督受難

Nagypéntek

太陽, 太阳 (tàiyáng), 恒星 (héngxīng), (rì)

Nap

太陽, 太阳 (tàiyáng), (rì)

nap

Niger

利亞, 尼日利亚 (Nírìlìyà), 奈及利亞, 奈及利亚 (Nàijílìyà)

Nigéria

Niger

尔河

Niger (folyó)

爾, 尼日尔 (Nírìěr)

Niger

布鲁

Brugge

星期

Vasárnap

星期 (xīngqīrì), 星期天 (xīngqītiān), 禮拜日, 礼拜日 (lǐbàirì), 禮拜天, 礼拜天 (lǐbàitiān)

vasárnap

审判书

Doomsday Book

12

You can find it in:

ChineseHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies