Chinese-Hungarian dictionary » 日 meaning in Hungarian

ChineseHungarian

Napraforgó

葵 (xiàngrìkuí), 日頭花, 日头花 (rìtóuhuā)

napraforgó

基督受難

Nagypéntek

太陽, 太阳 (tàiyáng), 恒星 (héngxīng), (rì)

Nap

太陽, 太阳 (tàiyáng), (rì)

nap

Niger

利亞, 尼日利亚 (Nírìlìyà), 奈及利亞, 奈及利亚 (Nàijílìyà)

Nigéria

Niger

尔河

Niger (folyó)

爾, 尼日尔 (Nírìěr)

Niger

布鲁

Brugge

星期

Vasárnap

星期 (xīngqīrì), 星期天 (xīngqītiān), 禮拜日, 礼拜日 (lǐbàirì), 禮拜天, 礼拜天 (lǐbàitiān)

vasárnap

审判书

Doomsday Book

棕枝主

Virágvasárnap

(shēngrì)

születésnap

快樂, 生日快乐 (shēngrì kuàilè)

boldog születésnapot, boldog szülinapot, Isten éltessen

贖罪

Jom kippur

贖罪戰爭

Jom kippuri háború

12

You can find it in:

ChineseHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies