Ungersk-Engelsk ordbok » visszanyer är på engelska

UngerskaEngelska
visszanyer ige

regain◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈɡeɪn] [US: rə.ˈɡeɪn]

recover◼◼◻ verb
[UK: rɪˈk.ʌ.və(r)] [US: rɪˈk.ʌ.vər]

resume◼◼◻ verb
[UK: rɪˈz.juːm] [US: rə.ˈzuːm]

reclaim◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈkleɪm] [US: ri.ˈkleɪm]

recuperate◼◻◻ verb
[UK: rɪˈk.uː.pə.reɪt] [US: rɪˈk.uː.pə.ˌret]

retrieve◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈtriːv] [US: rə.ˈtriːv]

win back◼◻◻ verb
[UK: wɪn ˈbæk] [US: ˈwɪn ˈbæk]

rewin verb
[UK: ˌriːˈwɪn ] [US: ˌriˈwɪn ]

visszanyerhető melléknév

retrievable◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈtriː.vəb.l̩] [US: rɪ.ˈtriː.vəb.l̩]

regainable adjective
[UK: rɪˈgeɪnəbl ] [US: rɪˈgeɪnəbl ]

visszanyerhető (régi anyagból) melléknév

reclaimable adjective
[UK: rɪˈkleɪməbl ] [US: riˈkleɪməbl ]

visszanyerhető pénzösszeg

recoverable amount[UK: rɪˈk.ʌ.və.rəb.l̩ ə.ˈmaʊnt] [US: rɪˈk.ʌ.və.rəb.l̩ ə.ˈmaʊnt]

visszanyeri a beszélő képességét

find one's tongue[UK: faɪnd wʌnz tʌŋ] [US: ˈfaɪnd wʌnz ˈtəŋ]

visszanyeri az elvesztett területet

make up lost ground[UK: ˈmeɪk ʌp lɒst ɡraʊnd] [US: ˈmeɪk ʌp ˈlɒst ˈɡraʊnd]

visszanyeri bátorságát

pick up courage[UK: pɪk ʌp ˈkʌ.rɪdʒ] [US: ˈpɪk ʌp ˈkɜː.rədʒ]

visszanyeri egyensúlyát

recover one's balance[UK: rɪˈk.ʌ.və(r) wʌnz ˈbæ.ləns] [US: rɪˈk.ʌ.vər wʌnz ˈbæ.ləns]

visszanyeri egészségét

mend[UK: mend] [US: ˈmend]

pick up health[UK: pɪk ʌp helθ] [US: ˈpɪk ʌp ˈhelθ]

re-establish one's health[UK: riː ɪ.ˈstæ.blɪʃ wʌnz helθ] [US: ˈreɪ ə.ˈstæ.blɪʃ wʌnz ˈhelθ]

visszanyeri erejét ige

invigorate verb
[UK: ɪn.ˈvɪ.ɡə.reɪt] [US: ˌɪn.ˈvɪ.ɡə.ˌret]

visszanyeri eszméletét

be brought[UK: bi ˈbrɔːt] [US: bi ˈbrɔːt]

come back[UK: kʌm ˈbæk] [US: ˈkəm ˈbæk]

come to[UK: kʌm tuː] [US: ˈkəm ˈtuː]

visszanyeri hangulatát

chirp up[UK: tʃɜːp ʌp] [US: ˈtʃɝːp ʌp]

visszanyeri jókedvét

chirp up[UK: tʃɜːp ʌp] [US: ˈtʃɝːp ʌp]

visszanyeri lelki egyensúlyát

recover one's balance[UK: rɪˈk.ʌ.və(r) wʌnz ˈbæ.ləns] [US: rɪˈk.ʌ.vər wʌnz ˈbæ.ləns]

visszanyeri lelki nyugalmát

recover one's equanimity[UK: rɪˈk.ʌ.və(r) wʌnz ˌe.kwə.ˈnɪ.mɪ.ti] [US: rɪˈk.ʌ.vər wʌnz ˌi.kwə.ˈnɪ.mə.ti]

visszanyeri lélekjelenlétét

recover one's composure[UK: rɪˈk.ʌ.və(r) wʌnz kəm.ˈpəʊ.ʒə(r)] [US: rɪˈk.ʌ.vər wʌnz kəmˈpo.ʊ.ʒə(r)]

visszanyeri saját valóját

become one's proper self again[UK: bɪˈkʌm wʌnz ˈprɒ.pə(r) self ə.ˈɡen] [US: bɪˈkʌm wʌnz ˈprɑː.pər ˈself ə.ˈɡen]

visszanyeri vitalitását

take a new lease of life[UK: teɪk ə njuː liːs əv laɪf] [US: ˈteɪk ə nuː ˈliːs əv ˈlaɪf]

take on a new lease of life[UK: teɪk ɒn ə njuː liːs əv laɪf] [US: ˈteɪk ɑːn ə nuː ˈliːs əv ˈlaɪf]

visszanyeri életkedvét

take a new lease of life[UK: teɪk ə njuː liːs əv laɪf] [US: ˈteɪk ə nuː ˈliːs əv ˈlaɪf]

visszanyeri életkedvét (átv)

take on a new lease of life[UK: teɪk ɒn ə njuː liːs əv laɪf] [US: ˈteɪk ɑːn ə nuː ˈliːs əv ˈlaɪf]

visszanyeri öntudatát

come back[UK: kʌm ˈbæk] [US: ˈkəm ˈbæk]

come to[UK: kʌm tuː] [US: ˈkəm ˈtuː]

visszanyeri önuralmát

come to[UK: kʌm tuː] [US: ˈkəm ˈtuː]

visszanyerés főnév

reclamation◼◼◼ noun
[UK: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

retrieval◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈtriː.vəl] [US: rə.ˈtriː.vəl]

getting back noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ˈbæk] [US: ˈɡet.ɪŋ ˈbæk]

recoverance noun
[UK: rɪkˈʌvərəns] [US: rɪkˈʌvɚrəns]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies