Ungersk-Engelsk ordbok »

nyilvánosságra hoz är på engelska

UngerskaEngelska
nyilvánosságra hoz

release [released, released, releasing, releases]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈliːs] [US: ri.ˈliːs]

announce (make public) [announced, announced, announcing, announces]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈnaʊns] [US: ə.ˈnaʊns]

make public◼◻◻[UK: ˈmeɪk ˈpʌ.blɪk] [US: ˈmeɪk ˈpʌ.blɪk]

publicise [publicised, publicised, publicising, publicises]◼◻◻ verb

declassify [declassified, declassified, declassifying, declassifies]◼◻◻ verb
[UK: ˌdiː.ˈklæ.sɪ.faɪ] [US: dɪ.ˈklæ.sə.ˌfaɪ]

blare abroad[UK: bleə(r) ə.ˈbrɔːd] [US: ˈbler ə.ˈbrɔːd]

descry [descried, descried, descrying, descries] verb
[UK: dɪ.ˈskraɪ] [US: dɪ.ˈskraɪ]

noise abroad[UK: nɔɪz ə.ˈbrɔːd] [US: nɔɪz ə.ˈbrɔːd]

preconize [preconized, preconized, preconizing, preconizes] verb
[UK: prˌiːkənˈaɪz] [US: prˌiːkənˈaɪz]

proclaim abroad[UK: prə.ˈkleɪm ə.ˈbrɔːd] [US: proˈkleɪm ə.ˈbrɔːd]

produce [produced, produced, producing, produces] verb
[UK: prə.ˈdjuːs] [US: prə.ˈduːs]

nyilvánosságra hoz (vmit) ige

publicize [publicized, publicized, publicizing, publicizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈpʌ.blɪ.saɪz] [US: ˈpʌ.blə.ˌsaɪz]

nyilvánosságra hozatal főnév

preconization noun
[UK: prˌiːkɒnaɪzˈeɪʃən] [US: prˌiːkɑːnᵻzˈeɪʃən]

nyilvánosságra hozott

released◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈliːst] [US: ri.ˈliːst]

declassified◼◼◻ adjective
[UK: ˌdiː.ˈklæ.sɪ.faɪd] [US: dɪ.ˈklæ.sə.ˌfaɪd]

published◼◻◻[UK: ˈpʌ.blɪʃt] [US: ˈpʌ.blɪʃt]

nyilvánosságra hozza terveit

make one's plans known[UK: ˈmeɪk wʌnz plænz nəʊn] [US: ˈmeɪk wʌnz ˈplænz ˈnoʊn]

nyilvánosságra hozó melléknév

releasing adjective
[UK: rɪ.ˈliːs.ɪŋ] [US: ri.ˈliːs.ɪŋ]

You can find it in:

UngerskaEngelska