Ungersk-Engelsk ordbok »

mozgás är på engelska

UngerskaEngelska
mozgás

move [moves]◼◼◼ noun
[UK: muːv] [US: ˈmuːv]

go [goes]◼◼◼ noun
[UK: ɡəʊ] [US: ˈɡoʊ]

movement [movements]◼◼◼ noun
[UK: ˈmuːv.mənt] [US: ˈmuːv.mənt]

motion [motions]◼◼◼ noun
[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

movements◼◼◻ noun

keep moving◼◼◻ noun
[UK: kiːp ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈkiːp ˈmuːv.ɪŋ]

action [actions]◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

drift [drifts]◼◻◻ noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

locomotion [locomotions]◼◻◻ noun
[UK: ˈləʊk.ə.məʊʃ.n̩] [US: ˌloʊk.əˈmo.ʊʃ.n̩]

commotion [commotions]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

cast [casts] noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

stir [stirs] noun
[UK: stɜː(r)] [US: ˈstɝː]

agitation [agitations] noun
[UK: ˌæ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

ascensional adjective
[UK: ə.ˈsen.ʃənl] [US: ə.ˈsen.ʃənl]

gyroscopic adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

mozgás főnév
csill

lation noun
[UK: lˈeɪʃən] [US: lˈeɪʃən]

mozgás a fény hatására főnév
biol

phototaxis [phototaxes] noun
[UK: ˌfotə.ˈtæk.səs] [US: ˌfotə.ˈtæk.səs]

mozgás iránya

drift[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

mozgás átadására

quill-driver[UK: kwɪl ˈdraɪ.və(r)] [US: ˈkwɪl ˈdraɪ.vər]

mozgás útja

a course of motion[UK: ə kɔːs əv ˈməʊʃ.n̩] [US: ə ˈkɔːrs əv ˈmoʊʃ.n̩]

Mozgás!

Be quick![UK: bi kwɪk] [US: bi ˈkwɪk]

Be slippy![UK: bi ˈslɪ.pi] [US: bi ˈslɪ.pi]

Buck up![UK: bʌk ʌp] [US: bʌk ʌp]

Come along![UK: kʌm ə.ˈlɒŋ] [US: ˈkəm ə.ˈlɔːŋ]

Get a move on![UK: ˈɡet ə muːv ɒn] [US: ˈɡet ə ˈmuːv ɑːn]

Get moving![UK: ˈɡet ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈɡet ˈmuːv.ɪŋ]

Get on with you![UK: ˈɡet ɒn wɪð juː] [US: ˈɡet ɑːn wɪθ ˈjuː]

Keep moving![UK: kiːp ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈkiːp ˈmuːv.ɪŋ]

Look nippy![UK: lʊk ˈnɪ.pi] [US: ˈlʊk ˈnɪ.pi]

Look smart about it![UK: lʊk smɑːt ə.ˈbaʊt ɪt] [US: ˈlʊk ˈsmɑːrt ə.ˈbaʊt ˈɪt]

Look smart![UK: lʊk smɑːt] [US: ˈlʊk ˈsmɑːrt]

Make it snappy![UK: ˈmeɪk ɪt ˈsnæ.pi] [US: ˈmeɪk ˈɪt ˈsnæ.pi]

Sharp's the word![UK: ˈʃɑːps ðə ˈwɜːd] [US: ˈʃɑːrps ðə ˈwɝːd]

Stir your stumps![UK: stɜː(r) jɔː(r) stʌmps] [US: ˈstɝː ˈjɔːr ˈstəmps]

mozgás-elmosás főnév

motion blur noun

mozgás-koordináció hiánya (ataraxia) főnév

ataxia [ataxias] noun
[UK: ˌe.ˈtæk.siə] [US: ˌe.ˈtæk.siə]

ataxy [ataxies] noun
[UK: ə.ˈtæk.sɪ] [US: ə.ˈtæk.siː]

mozgása van

play[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

mozgásba hoz GB

set in motion◼◼◼[UK: set ɪn ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈset ɪn ˈmoʊʃ.n̩]

mozgásba hoz ige

activate [activated, activated, activating, activates]◼◼◻ verb
[UK: ˈæk.tɪ.veɪt] [US: ˈæk.tə.ˌvet]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska