Ungersk-Engelsk ordbok » megmér är på engelska

UngerskaEngelska
megmér ige

measure◼◼◼ verb
[UK: ˈme.ʒə(r)] [US: ˈme.ʒər]

weigh◼◼◻ verb
[UK: weɪ] [US: ˈweɪ]

balance◼◻◻ verb
[UK: ˈbæ.ləns] [US: ˈbæ.ləns]

gauge◼◻◻ verb
[UK: ɡeɪdʒ] [US: ˈɡeɪdʒ]

take (took, taken)◼◻◻ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

gage verb
[UK: ɡeɪdʒ] [US: ˈɡeɪdʒ]

mete noun
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

scale verb
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

megmér (mérőszalaggal)

tape[UK: teɪp] [US: ˈteɪp]

megméretett és könnyűnek találtatott (átv)

he was weighed in the balance and found wanting[UK: hiː wɒz weɪd ɪn ðə ˈbæ.ləns ənd faʊnd ˈwɒnt.ɪŋ] [US: ˈhiː wəz ˈweɪd ɪn ðə ˈbæ.ləns ænd ˈfaʊnd ˈwɑːnt.ɪŋ]

megmér(het)etlen melléknév

unplumbed adjective
[UK: ʌn.ˈplʌmd] [US: ʌn.ˈplʌmd]

megméretlen melléknév

unfathomed adjective
[UK: ʌn.ˈfæ.ðəmd] [US: ʌn.ˈfæ.ðəmd]

unmeasured adjective
[UK: ʌn.ˈme.ʒərd] [US: ʌn.ˈme.ʒərd]

megmérettetés

challenge◼◼◼[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

megmérgesedik ige

get angry verb
[UK: ˈɡet ˈæŋ.ɡri] [US: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]

megmérgesít vkt

get somebody's dander up[UK: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdæn.də(r) ʌp] [US: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdæn.dər ʌp]

rise somebody's dander[UK: raɪz ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdæn.də(r)] [US: ˈraɪz ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdæn.dər]

megmérgez ige

poison◼◼◼ verb
[UK: ˈpɔɪz.n̩] [US: ˈpɔɪz.n̩]

envenom verb
[UK: ɪn.ˈve.nəm] [US: ɪn.ˈve.nəm]

impest verb
[UK: ˈɪmpɪst ] [US: ˈɪmpɪst ]

venenate verb
[UK: vˈenənˌeɪt] [US: vˈenənˌeɪt]

megmérgezett melléknév

poisonous◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɔɪ.zə.nəs] [US: ˌpɔɪ.zə.nəs]

megmérgezés főnév

poisoning◼◼◼ noun
[UK: ˈpɔɪz.n̩.ɪŋ] [US: ˈpɔɪz.n̩.ɪŋ]

megmérgező főnév

poisoner noun
[UK: ˈpɔɪz.nə(r)] [US: ˈpɔɪz.nər]

megmérhetetlen melléknév

bottomless adjective
[UK: ˈbɒ.təm.ləs] [US: ˈbɑː.təm.ləs]

immensurable adjective
[UK: ɪmˈenʒərəbəl] [US: ɪmˈenʒɚrəbəl]

plumbless adjective
[UK: plʌm.ləs] [US: plʌm.ləs]

unmeasurable adjective
[UK: ˌʌnˈmɛʒərəbl ] [US: ʌnˈmɛʒərəbəl ]

megmérhetetlen, megméretlen melléknév

unplumbed adjective
[UK: ʌn.ˈplʌmd] [US: ʌn.ˈplʌmd]

megmérhető melléknév

gaugeable adjective
[UK: ˈgeɪʤəbl ] [US: ˈgeɪʤəbl ]

weighable adjective
[UK: ˈweɪəbl ] [US: ˈweɪəbl ]

megmérhetőség főnév

ponderability noun
[UK: ˌpɒn.də.rə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˌpɒn.də.rə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

megméri vk pulzusát

feel somebody's pulse[UK: fiːl ˈsəm.ˌbɑː.di pʌls] [US: ˈfiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpəls]

megméri vknek a hőmérsékletét

take somebody's temperature[UK: teɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtem.prə.tʃə(r)] [US: ˈteɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtem.prə.tʃər]

megméri vknek a lázát

take somebody's temperature[UK: teɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtem.prə.tʃə(r)] [US: ˈteɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtem.prə.tʃər]

megmérkőzik ige

come to grips verb
[UK: kʌm tuː ɡrɪps] [US: ˈkəm ˈtuː ˈɡrɪps]

encounter verb
[UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r)] [US: enˈk.aʊn.tər]

megmérkőzik vkvel (vmben)

play somebody at something[UK: ˈpleɪ ˈsʌm.bə.di ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ˈsʌm.θɪŋ]

megmérkőzik vkvel (vmiért)

play somebody for something[UK: ˈpleɪ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

megmért melléknév

measured◼◼◼ adjective
[UK: ˈme.ʒəd] [US: ˈme.ʒərd]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies